“САМО ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕТА ЕДИН МАЛЪК И ИЗСТРАДАЛ НАРОД МОЖЕ ДА БЪДЕ РАВЕН НА ДРУГИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ НАРОДИ“ /ТОДОР МИНКОВ/

20-то Иновативно основно училище “Тодор Минков” в град София е създадено през 1906 г. в изпълнение на дарителската воля на бележития български възрожденец Тодор Николаевич Минков.

В столетната си история училището преминава през периоди на трудности и възходи, обективно обусловени от историческото развитие на страната ни. Днес то е значим архитектурен паметник, но без своите преподаватели и възпитаници не би могло до излъчва одухотвореност и уникалност. В него работят горди личности и добри професионалисти, които дават всичко от себе си на своите ученици, и ежедневно доказват, че учителската професия е достойна за уважение. От особена значимост за езиковото обучение са близките контакти с Гьоте институт и Френския културен център. Понастоящем над 90% от възпитаниците на 20-то ОУ се реализират успешно в елитни гимназии и техникуми.

За високи постижения в учебно-възпитателната работа с УКАЗ 1559 на Държавния съвет на Народна Република България от 21 май 1975 г. 20 ОУ „Тодор Минков“ е наградено с орден „Кирил и Методий“ ІІ степен.

С Решение № 391 от 17 юли 2017г. за приемане на Списък на иновативните училища, на основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от ЗПУО, на МС – 20. училище е в Списъка на иновативните училища в Р. България.

Мисия:  Разкриване и подкрепа на потенциала на ученика за постигане на високи академични резултати, развиване на творческо мислене, капацитет за иновации и въображение при максимално съобразяване с познавателните и възрастови възможности и интереси на личността

Визия: Утвърждаване  на училището като еталон за новаторска, мотивираща, креативна,   здравословна, позитивна среда за подкрепа и развитие на потенциала на личността на ученика при изграждане на навици за дългосрочен успех

Ръководни принципи в дейността на училищната общност:

  • Иновативност и творчество.
  • Разширяване на автономността на субектите в училище.
  • Хуманизация и индивидуализация на процеса на образование.
  • Толерантност и позитивна етика.

Приоритетни направления, в които работи 20. ИОУ

Приоритетно направление 1: Утвърждаване на училището като иновативна институция с научно-приложни постижения.

Приоритетно направление 2: Осигуряване на стабилност, добра организация, здравословни условия за обучение и отдих, ред и защита на децата в училището

Приоритетно направление 3: Постигане на устойчиво високо ниво на  качеството и ефективността на основното училищно образование и подготовка

Приоритетно направление 4: Изграждане на система за контрол на качеството, оценка и самооценка на педагогическия екип

Приоритетно направление 5: Усъвършенстване системата за квалификация, преквалификация и обучение

Приоритетно направление 6: Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците. Подобряване на работата с ученици с емоционални и интелектуални затруднения и специални образователни потребности

Приоритетно направление 7. Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на училището

Приоритетно направление 8: Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество
Приоритетно направление 9: Участие в програми и проекти ( национални и вътрешни)

Приоритетно направление 10: Училищна  политика за изграждане на позитивен образ: е-политика, работа с медии и външни звена, изграждащи позитивен образ на учебното заведение.

Адрес:

Our Address:

София, ул. Княз Борис I 27