Запазвайки облика и традициите на училището, градени 50 години, то да се обособи в преусппяващо и желано място за изграждане на таланти по изобразително изкуство, стремящи секъм изучаване на чужди езици и култури.

Да осигурим високо равнище на общообразователна и профилирана подготовка на учениците, конкурентна способност за прием след VІІ-ми клас. Да се даде възможност на учениците да развият своя интелектуален, физически и духовен потенциал -широка обща култура, владеене на чужди езици , работа с компютър, с цел бързо адаптиране към потребностите на личностното развитие , обществото и пазара на труда.

Да разширим периметъра на обучение с извънкласни форми и дейностти. Да осигурим целодневно обучение.

Да подобрим резултатите от обучение по всички учебни дисциплини. Да развиваме общата култура на учениците. Да използваме европейските образователни практики и информационно-комуникативните технологии.

Да развием социалните умения на учениците и работата им в екип.

Да създадем желание за творчество и стремеж за самоусъвършенстване, чрез целенасочен образователен процес и разнообразни извънкласни дейности.

ПРИЕМ

Обучение

Подготвителна група

І – VII клас с разширено изучаване на изобразително изкуство и английски език

Пленери

Полуинтернатни групи от I – IV клас – чрез училищното настоятелство платена форма.

В свободното от учебни занятия време на учениците се предлага:

  • мултимедия-английски език и информационни технологии;
  • плуване;
  • баскетбол;
  • латино танци;
  • източни бойни изкуства;
  • народни танци;
  • футбол;
  • шах.

Екипът от 24 преподаватели е очертал предизвикателна перспектива, чрез високо равнище на образователна и профилирана подготовка.Учителите разполагат с модерна и съвременна база за подготовка и развитие за придобиване на знания и умения на европейско равнище.

От 2005 година 139 ОУ е базово училище на СУ „Св. Климент Охридски„ – факултет Начална и предучилищна педагогика.

Адрес:

Our Address:

София, ул. Димитър Хаджикоцев 44

Telephone: