Нашето училище отваря врати за първи път на 17.02.1975 г. В началото учителският колектив с директор Мата Стайкова се състои от 22 педагози, обучаващи около 560 ученика от начален и среден курс. От м. септември 1984 г. училището е обявено за ЕСПУ – с две паралелки в 9 клас. Постепенно броят на учителите нараства до 60 души, а учениците са над 1000. В гимназиален курс започва осъществяването на профилирано обучение в областта на хуманитарните и природоматематическите науки, както и на технологиите.
От м. Септември 1989 г. новият директор на училището е г-жа Емилия Илиева. Нейните усилия и амбиции са насочени към съхраняване и развитие на заложените традиции в живота на 128–мо училище, разширяване на чуждо езиковото обучение, обогатяване и модернизация на материално-техническата база. Така за няколко години са открити – интерактивна зала, видео система и телефонна връзка с всички класни стаи, актова зала, фонетичен и компютърен кабинет.
От есента на 1992 г. се осъществява идеята за утвърждаване на стопански профил в училището със специализация по икономика и мениджмънт в горен курс, като се изучават – английски език, стенография, компютърна грамотност и др. През 1996 г. се въвежда пред професионална подготовка по специалност “Митническо комисионерство” с изучаване на основи на пазарната икономика и мениджмънт, основи на правото, счетоводство, стокознание, митническа политика и международни плащания. От 1998 г. започва обучение по специалност “Организатор на среден и дребен бизнес”, която дава възможност за получаване и на сертификат за професионална квалификация на английски език.
През учебната 2000/2001 г. чрез Националния изпит-тест след 7 клас се формират 4 паралелки с изучаване на чужди езици и информатика. Въвежда се и ранно чуждо езиково обучение.
Същевременно се създадоха три компютърни кабинета, а през 2005 г. в чест на 30-годишния юбилей на училището бе открит и мултимедиен кабинет.
В последните години се оформи цялостния облик на нашето училище: прием на ученици в предучилищна група, въвеждане на целодневно обучение от първи до четвърти клас,а след завършен седми клас- с профилирано обучение по информатика, информационни технологии и стопански мениджмънт.
Това осигурява съвременно и перспективно образование на учениците от 128 СОУ “Алберт Айнщайн”, голяма част от които продължават обучението си във висши учебни заведения.
За своята 46-годишна история нашето училище е подготвило хиляди възпитаници, намерили реализация на своите знания и умения в различни направления на общественото ни развитие.

 

Прием след завършен 7 клас. Учебна 2021/2022

Прием след завършен 7 клас. Учебна 2021/2022

 

Прием в първи клас. Учебна 2021/2022 г.

Прием в първи клас. Учебна 2021/2022 г.

 

НОВА професионална паралелка в 128 СУ.

НОВА професионална паралелка в 128 СУ.

 

По традиция нашето училище разполага с висококвалифициран екип от преподаватели с богат педагогически опит.

Същевременно 128 СУ е в дългогодишни отношения със СУ”Св. Климент Охридски” и Нов Български Университет, чиито студенти провеждат тук своята педагогическа практика със съдействието на 11 базови учители.

През учебната 2011/2012 г. в 128 СОУ работят 42 учители с висше образование . От тях 19 притежават различни професионално-квалификационни степени-магистър и бакалавър.

През последните две години всички преподаватели преминаха на курс за работа с компютри и Интернет. Това даде възможност за активното използване на информационните технологии в обучението по всички учебни предмети, както и осъществяване на мултимедийни презентации на различни теми от учебните дисциплини.

 

Адрес:

Our Address:

128 су

Email: