ТEХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ e водещо висше учебно заведение в областта на техническите науки за район южен централен на Република България и е една авторитетна и представителна изнесена структура на Техническия университет – София. Филиалът в град Пловдив гарантира европейско качество на инженерното образование в трите степени на висше образование – „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“ с висококвалифициран преподавателски състав, съвременна материална база и модерно технологично оборудване за водене на съвременен и качествен учебен процес.

Във Филиалa на ТУ-София в гр. Пловдив студентите се обучават по специалностите в двата факултета:

Факултет по електроника и автоматика –

Компютърни системи и технологии; Електроника; Автоматика, информационна и управляваща техника; Електротехника;  Индустриално инженерство (на английски език); Оптоелектронна и лазерна техника; Сигнално-охранителна техника и автоматизирани системи за сигурност; Индустриална електроника.

Факултет по машиностроене и уредостроене –

Машиностроене и уредостроене; Машиностроителна техника и технологии; Мехатроника;  Транспортна техника и технологии;  Авиационна техника и технологии; Индустриален мениджънт; Дизайн и печатни комуникации; Мениджмънт на автомобилния транспорт; Автотранспортна техника /само задочна форма на обучение/.

Съгласно действащата рейтингова система на висшите учебни заведения в България, ТУ София, в това число и Филиалът са на първо място по професионални направления, в които са включени тези специалности.

В Центъра за развитие и квалификация и в Центъра по предприемачество се осъществява обучение за придобиване на допълнителна квалификация и специализация. В помощ на учебния процес е и Центърът за дистанционно и електронно обучение.

Център „Кариера и възпитаници“  подпомага комуникацията между бизнеса, академичните среди и възпитаниците на университета и ежегодно организира форуми: „Ден на кариерата“ и „Стажове“, където студентите се срещат с бизнеса, с цел намиране на работа и стаж във водещи в България и света фирми.

Новите крупни инвеститори и новостроящите се промишлени предприятия в Пловдив и региона през последно време са предпоставка за нарастване на търсенето на инженерни кадри. Филиалът партнира с множество водещи фирми от страната и региона чрез съвместни проекти и провеждане на студентски стажове и практики, което е предпоставка за успешна реализация на обучаваните студенти в Технически университет – София, филиал Пловдив и утвърждава престижа на университета като водещо висше училище в областта на инженерните науки.

Дипломите на инженерите, завършили Технически Университет – София и неговия Филиал в гр. Пловдив, се признават в цял свят.

Допълнителна информация може да бъде получена на сайта на Филиала: www.tu-plovdiv.bg

 

Прием

Адрес:

Our Address:

Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов 25