Транс Експрес по пътя към устойчива логистика!

Транс Експрес е частна българска компания, основана през 1991 г. като международен спедитор. В момента има офиси в София и Варна, две складови сгради с обща площ от 2 000 кв.м.

 

Визия

Тя включва разработване на зелени коридори за конкурентни и устойчиви транспортни системи, докато ефективното и рационално използване на ресурсите от различни видове транспорт са в основата на използването на Интермодалния терминал София Запад.

 

Мисия

Ние създаваме конкурентни и устойчиви логистични услуги в широк диапазон, въз основа на предимствата на различните видове транспорт, които са проектирани според нуждите на клиентите, добавяйки стойност към техните продукти, докато:

– фокусиране върху клиентите;

-Повишаване на качеството му;

– Управлява се систематично;

– насърчаване на гъвкавите екипи като основна организационна единица;

– вземане на решения въз основа на факти и проследяване на ефективността и устойчивостта;

-Разработване на решения с доставчици.

Транс Експрес се изправя пред предизвикателствата на глобалния логистичен пазар като конкурентна и социално отговорна компания, която е в съответствие с пазара, но остава лоялна, прозрачна и коректна към клиентите / партньорите.

 

Нашето конкурентно предимство е:

– Широк спектър от спедиторски, транспортни, логистични, митнически и други свързани услуги във всички видове транспорт;

– Експертиза за организиране на комплексни логистични решения;

-Лидерство в железопътния, комодалните и комбинираните превози и проектните товари;

– Добре разработени споразумения с партньори по целия свят чрез съюзи за стратегическо партньорство;

– Ентусиазиран екип с високо професионален подход и мотивиран да действа според ценностите на компанията;

– Високо професионален и социален имидж (FIATA, CLECAT и др.) На ръководния екип;

-Високо ниво на гъвкавост и управление на промяната.

Нашата стратегическа цел е да бъдем вашият дългосрочен български партньор за вашите глобални логистични и спедиторски решения.

Убедени сме, че ще постигнем амбициозните си цели, като спазваме динамичните пазарни условия и подкрепяме нашата политика на лоялност, честност и социална отговорност.

 

Система за управление на качеството (СУК)

Транс Експрес ООД е сертифицирана по ISO 9001: 2000 от 2006 г. Системата за управление на качеството отразява непрекъснатите ни усилия за непрекъснато подобряване и разширяване на нашите услуги, за подобряване на удовлетвореността на нашите клиенти и партньори, за осигуряване на съвременни и съвременни условия на труд, които не застрашават здравето и безопасността на нашите служители.

През 2010 г. Транс Експрес бе пресертифициран и успешно интегриран в новия стандарт за управление на качеството – ISO 9001: 2008.

 

Trans Express on the way towards sustainable logistics!

Trans Express is a private Bulgarian company founded in 1991 as an international freight forwarder. It has currently offices in Sofia and Varna, two warehouse buildings with total area of 2 000 sq. m.

Vision

It includes development of green corridors for competitive and sustainable transport systems whereas the efficient and rational use of resources of different transport modes are the basis of utilization of Intermodal Terminal Sofia West.

Mission

We do create competitive and sustainable logistics services in a wide range, based on advantages of different modes of transport, which are designed according customers’ needs, adding value to their products, whereas:

-Being focused on customers;

-Increasing its quality;

-Managed systematically;

-Encouraging flexible teams as a main organizational unit;

-Making decisions based on facts and a follow up of efficiency and sustainability;

-Developing win-to-win solutions with suppliers.

Trans Express faces the challenges on the global logistics market as a competitive and social responsible company, being in accordance to the market, but remaining loyal, transparent and correct to the customers / partners.

Our competitive edge is:

-Wide range of forwarding, transport, logistics, customs and other related services in all transport modes;

-Expertise for organization of complex logistics solutions;

-Leadership in rail, co-modal and combined transports and project cargo;

-Well-developed agreements with partners all over the globe through alliances for strategic partnership;

-Enthusiastic team with a highly professional approach and motivated to act according to the company’s values;

-High professional and social image (FIATA, CLECAT, etc.) of the managerial team;

-High level of flexibility and change management.

Our strategic goal is to be your long-term Bulgarian partner for your global logistics and freight forwarding solutions.

We are confident that we will achieve our ambitious targets by complying with the dynamic market conditions and supporting our policy of loyalty, honesty and social responsibility.

Quality Management System (QMS)

Trans Express Ltd is certified under ISO 9001:2000 since 2006. The quality management system reflects our constant efforts to continually ameliorate and expand our services, to improve the satisfaction of our customers and partners, to ensure contemporary and modern working conditions, which do not endanger the health and safety of our employees.

In 2010, Trans Express was re-certified and successfully integrated the new quality management standard – ISO 9001:2008.

Адрес:

Our Address:

София, ж.к. Надежда, ул. Екзарх Стефан 50-52; вх. 1; ап. 9

Web:

-