„Тетбрюле 2” ООД е дружество със запазена търговска марка и девиз: „Вашата сигурност е наша отговорност.” Вписано е в търговският регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 201568310 през 2011 година. Притежава лиценз за извършване на охранителна дейност № 1633, издаден от Министерството на вътрешните работи – Главна Дирекция „Охранителна полиция” София и работи по Закона за частната охранителна дейност.

Дружеството има разрешение/лиценз/ № 00456 от комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ за ползване на индивидуално определен радиочестотен спектър /PMR/. Адреса на управление е гр. Ямбол, ул. Хан Тервел №93 и адрес за кореспонденция и офис гр. Ямбол ул. Цар Иван Александър №3, ет. 2. Дружеството се управлява от Андрей Димитров Коев – Управител. Дейността на „Тетбрюле 2” ООД се основава изцяло на действащото законодателство в Република България.

Системата за управление на „Тетбрюле 2”ООД е оценена OHMI – Eurocert Магдебург и съответства на изискванията на стандартите за управление EN-ISO 9001:2008 и има издаден сертификат NCQ – BG – 006/11/03. Фирмата извършва следните видове услуги: обектова физическа въоръжена или невъоръжена охрана; охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/; изграждане и охрана с видеонаблюдение на обекти; монтиране на системи за пожароизвестяване, контрол на достъпа в обекти и др. Непрекъснатостта в системата за 24 часово управление на „Тетбрюле 2” ООД на територията, най-вече на областите Ямбол, Сливен, Стара Загора и Бургас се осъществява от оперативен изцяло компютъризиран център за наблюдение и регистриране състоянието на монтираните в обектите сигнално-охранителни системи. Автоматичната компютърна система контролира, обработва и архивира всички получавани сигнали от обектите, в т.ч. времето за реагиране на автопатрулите.

Оперативният център е с възможност за непрекъсната връзка с охранителите по всички обекти с цел осигуряване на подкрепа от дежурен екип при необходимост. Човешки ресурси и техническо осигуряване За осъществяване на своята дейност, „Тетбрюле 2” ООД използва добре обучени, професионално подготвени, физически здрави охранители, проверени според законодателството, с опит в областта на охраната и чисто съдебно минало.

Всички охранители са преминали задължителни курсове за първоначално обучение по програма минимум, както и задължителни теоретични и практически курсове за повишаване на квалификацията. Следвайки своята цел за инвестиции в човешкия капитал, ръководството и експертният състав на дружеството, разработи и спечели проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Договор NESF-2116-02-10002/04.10.2012г., който в момента се изпълнява.

В проекта са включени 35 служители на „Тетбрюле 2” ООД за придобиване на: професионално обучение по част от професия „охранител”, специалност „физическа охрана на обекти” и обучение за придобиване на ключова компетентност 4 – Дигитална компетентност за работа със специфични софтуерни програми за видео-наблюдение. 2. Участие в проект BG 051P0001-1.1.12 „Първа работа” чрез Бюро по труда –Ямбол, също осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

По този проект се обучават 10 броя младежи до 29 години по професия „Охранител”. 3. Участие в проект BG 051 PO 001-2.3.03„Безопасен труд“ – „Подобряване условията на труд в „Тетбрюле 2” ООД, чрез проектиране на трудовата дейност, внедряване и сертифициране на система на стандарт BS OHSAS 18001: 2007 и осигуряване на ЛПС и специално работно облекло с по-висока степен на защитеност. В Проекта участват 66 охранители.

Ръководният и експертен състав на дружеството е с голям професионален опит и практика в охранителната дейност. „Тетбрюле 2” ООД има изградена съвременна система за комуникация и контрол, включваща както основна и резервна, така и аварийна радиочестота, обезпечаваща безупречна координация между всички екипи на фирмата 24 часа в денонощието. Качеството на предоставяните услуги се гарантира от специално изграден Мониторинг център в град Ямбол.

За повишаване сигурността на обекта, сигналът се предава посредством радиопредавател, телефонна централа, GSM-модул и GPRS –модул.

Охранителните екипи разполагат с: транспортни средства – автомобили – Тойота Урбан Крузер, Тойота Айго, Тойота корола, и такива с висока проходимост. средства за комуникация (радиостанции, мобилни телефони) специална фирмена екипировка средства за самозащита, паникбутони и др. Фирмата работи с техника на реномирани световни производители: PARADOX – Канада, PIRONIX – Англия, FBII – САЩ, CROW – Израел, Телетек – България. Охранявани обекти: Физическа охрана –Палфингер-продукционстехник АД – Тенево, Болница Ямбол, Община Ямбол, В и К Ямбол, „Фермер Пойнт” ЕАД, ДКЦ 1 – Ямбол, Репродуктор по свиневъдство с. Калчево, КОС – Ямбол, ОП „Комунални услуги” – Ямбол, ОП „Общински пазари” – Ямбол, Бар Валентин, „Кале Ауто” Сливен, ДДЛРГ „Юрий Гагарин”, „Про Машинъри”ООД гр. Сливен, „Мегатрон” ЕАД, „Карил и Таня” ООД, „Симпа-агри” Ямбол, Общностен център гр. Ямбол, Детски градини и училища в гр. Ямбол, Елпром Елхово, „Кронос” Дряново, „Техномаш” ООД, гр. Стара Загора, и др. Сигнално-охранителна техника – над 1500 обекта на територията на областите Ямбол и Сливен, включваща учреждения и организации, търговски обекти, производствени предприятия, училища и детски градини, частни домове и др. „Тетбрюле 2” ООД изпълнява своите задължения в тясно сътрудничество с регионалните органи на РДВР и противопожарна служба.

Адрес:

Our Address:

Ямбол, ул. Цар Иван Александър 3, ет.2

Telephone:
Web:

-