Счетоводна кантора „ШАНС” – „ШАНС 2007” ЕООД , създадена през 2007 г ., работи в областта на счетоводството, одита и данъците. Предлага пълен набор от счетоводно обслужване на примамливи цени.

Екипът е изграден от професионалисти с дългогодишен опит и знания. Обслужваме клиенти от всички сфери на икономиката – търговия, строителство, услуги и др. Примерна оферта за счетоводно обслужване –  счетоводни услуги цени, може да погледнете на нашата страница, както и да ви предложим персонална оферта отнасяща се до Вашия бизнес .

Приоритетите на фирмата са насочени към постигане на дъгосрочни лоялни бизнес взаимоотношения, които спомагат за успеха на вашия бизнес, което дава реална информация за финансовото състоянието на  фирмата, с което подпомага и облекчава вземането на управленски решения. Нашият индивидуален подход към всеки клиент гарантира разработването на бизнес стратегии, съобразени със специфичните дейности на отделните структури на фирмата. Обосновавайки се на счетоводния си опит предлагаме счетоводни услуги и консултации за фирми с разнообразна дейност, в различни бизнес отрасли и сфери на работа.

Счетоводна кантора е външна фирма, която предоставя счетоводни услуги на вашата фирма, вместо да наемате един или повече служители счетоводители. Заплатата на главен счетоводител не е малка и за фирмите е по-ефективно наемането на човешки ресурси от счетоводна фирма.

Експерт или специалист ТРЗ е също много важна длъжност, особено ако имате голямо текучество. Един служител, който има познания и умения за ТРЗ и главен счетоводител, ще бъде по-трудно да бъде намерен и задържан във фирмата.

Ние искаме да бъдете наш клиент, свържете се с нас за изготвяне на индивидуална оферта за счетоводни услуги и абонаментно счетоводно обслужване.

Ние вярваме, в стойността на взаймоотношенията. Гледаме на всяко взаймоотношение с клиент като партньорство и вярваме, че нашият успех е резултат от вашия успех.

Нашата основна цел е:

 • качествени, бързи и ценово обосновани счетоводни услуги;
 • използване на най-добрите счетоводни практики;
 • да бъдем гъвкави в съвременните условия на динамични промени на действащото законодателство в Република България;
 • да работим с индивидуален подход към всеки клиент;
 • да бъдем прецизни и коректни;
 • да осигуряваме сигурност и спокойствие на нашите клиенти;
 • амбиция за постигане на първокласни резултати;
 • да осигуряваме своевременна информация, която да улеснява управлението на бизнеса и вземане на решения;
 • да защитаваме интересите на клиента;
 • да пестим времето на клиента;
 • коректност и конфиденциалност

 

 

Услуги

Счетоводна кантора „ШАНС 2007“ предлага цялостно счетоводно обслужване за фирми от малкия и среден бизнес. Залагаме на индивидуалният подход към всеки клиент.
Може да сте наш клиент както за цялостно счетоводно обслужване, така и за конкретна задача или услуга. свържете се с нас.

 

Счетоводно обслужване :
Регистрация на фирми
Представляване пред НАП при провеждането на ревизии и проверки
Следене на оборота за регистрация по ЗДДС (за фирми, нерегистрирани по ЗДДС)
Регистрация по ЗДДС
Годишно счетоводно приключване
Изготвяне на данъчни декларации
Изготвяне и подаванена годишен финансов отчет с всички необходими приложения
Изготвяне на индивидуален сметкоплан, съобразен с изискванията на НСФО и МСФО
Счетоводни справки за представяне пред трети лица (Подготовка на документи при кандидатстване за банкови заеми и фирмен лизинг)
Следене на срокове за подаване на декларации и плащане на задължения
Получване на удостоверения от НАП за наличия и липса на задължения
Получаване на удостоверения за актуално състояние от Търговския Регистър (ТР)

 

Текущо счетоводно отчитане: първични счетоводни документи, Обработка на банкови извлечения и касови операции
Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, изготвяне на инвентарна книга, текущо начиславане на амортизациите
Заприходяване и отписване на ДМА и ДНМА
Отчитане на материалните запаси: заприходяване, изписване и следене на стоковите наличности
Изготвяне и подаване на дневниците за покупки и продажби и СД по ЗДДС
Изготвяне и подаване на VIES и INTRASTAT декларации

 

ТРЗ услуги, личен състав
Изготвяне и обработка на ведомости за заплати
Подаване на уведомления в НОИ по трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди запрекратяване на трудови договори
Служебни бележки и удостоверения
Изготвяне и подаване на декларация 1 и 6
Изготвяне на трудови, граждански договори и договори за управление и контрол
Изготвяне и подаване на уведомления, съгласно чл. 62, ал. 4 от КТ
Обработка и регистриране на болничните листове
Отчитане на отпуски
Цени на абонаментно счетоводно обслужване на фирми нерегистрирани по ЗДДС

Цени
Фирми с до 20 док./месец 90.00 лв.
Фирми с до 40 док./месец 110.00 лв.
Фирми с до 80 док./месец 120.00 лв.
Фирми с над 80 док. по договаряне
Цени на счетоводно обслужване за абонаментно счетоводно обслужване на фирми регистрирани по ЗДДС

Цени
Фирми с до 20 док./месец 110.00 лв.
Фирми с до 40 док./месец 150.00 лв.
Фирми с до 80 док./месец 190.00 лв.
Фирми с над 80 док./месец по договаряне

Документ e приходна фактура, разходна фактура, дебитно известие, кредитно известие, банкова транзакция, месечен отчет от касов апарат, приходен ордер, разходен ордер, сметки за изплатени суми, протоколи и други. Банкова транзакция може да бъде: платежно за осигуровки, банкова такса, изплатена по банков път заплата на служител, получена сума от клиента, платена на доставчик сума, изтеглена, внесена сума.

Цените на счетоводни услуги за фирми с: чуждестранно участие, търговия с автомобили и други стоки втора употреба, туристически услуги, сдружения с нестопанска цел, фондации, строителство, търговия на финансови пазари, транспорт и други са с 50 % по високи от горепосочените поради спецификата им на обработване.

Шанс 2007 ЕООД си запазва правото да предоставя услуги и консултации на различни цени от обявените след запознаване и анализ на конкретната дейност на клиента.

Цените на горепосочените услуги важат за фирми с персонал до 1 човек.
При по-голям брой персонал се добавят следните суми:

Брой персонал Увеличение на стандартната цена
Над 1 човек 10 лв

Follow Us on Facebook transparent PNG - StickPNG

Адрес:

Our Address:

София, ул. „Спас Гинев“ 8, БЛ. 9

Telephone: