Марни 2002 ЕООД е дружество, което започва своята дейност като едноличен търговец от 1995 година, с основен предмет на дейност извършване на счетоводни услуги и консултации.

Предлагани услуги:

  • текущо счетоводно отчитане;
  • годишно счетоводно приключване;
  • изготвяне на годишен финансов отчет;
  • обслужване от компетентни счетоводители;
  • опазване фирмената и търговската тайна;
  • строга дискретност;
  • изграждане и запазване на добър имидж на компанията Ви пред НАП и осигурителния институт.

Дружеството предлага на своите клиентите два начина на обслужване:

Абонаментно – което може да включва: текущо счетоводно отчитане; изготвяне фактури към клиенти; текущо следене на разплащанията с доставчици и клиенти, изготвянето на платежните нареждания към доставчици; извършване разплащанията в обслужващата банка и получаване на банковите извлечения (със съответно пълномощно);

изготвяне ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки и данъци; изготвяне декларации № 1 към НАП на хартиен или електронен носител;

изготвяне ДДС декларации (по желание на клиента и носенето им в НАП); изготвяне статистически форми по искане на НСИ;

изпълняване функциите на отдел Човешки ресурси (създаване и водене на досиета на работниците и служителите; издаване трудови книжки, вписване на изменения на трудовото възнаграждение в тях, приключване при напускане);

водене на регистър за издадените трудови книжки;

издаване и представяне в НАП на уводомленията по чл.62 от КТ за новоназначени, преназначени или напуснали работници и служители;

изготвяне трудови договори, допълнитени споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори; регистрация и кореспонденция с Инспекцията по труда;

кореспонденция със Служба по трудова медицина и други; представителство пред органите на НАП, НОИ и НСИ като упълномощено лице;

по искане на клиента устни и писмени консултации.

Еднократно – на избран от клиента период. В този случай дружеството изпълнител не поема никакви ангажименти през отчетния период.

На база предоставените документи се изготв

 

 

Услуги

 

Статистически форми

изготвяне фактури към клиенти; текущо следене на разплащанията с доставчици и клиенти, изготвянето на платежните нареждания към доставчици; извършване разплащанията в обслужващата банка и получав……

Виж повече

Ведомости за заплати

изготвяне фактури към клиенти; текущо следене на разплащанията с доставчици и клиенти, изготвянето на платежните нареждания към доставчици; извършване разплащанията в обслужващата банка и получав……

Виж повече

Изготвяне фактури към клиенти

обслужване от компетентни счетоводители опазване фирмената и търговската тайна строга дискретност изграждане и запазване на добър имидж на компанията Ви пред НАП и осигурителния институт. и……

Виж повече

Годишен финансов отчет

изготвяне ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки и данъци; изготвяне декларации № 1 към НАП на хартиен или електронен носител; изготвяне ДДС декларации (по желание на клиента и……

Виж повече

Годишно счетоводно приключване

текущо счетоводно отчитане; изготвяне фактури към клиенти; текущо следене на разплащанията с доставчици и клиенти, изготвянето на платежните нареждания към доставчици; извършване разплащанията ……

Виж повече

Tекущо счетоводно отчитане

изготвяне фактури към клиенти; текущо следене на разплащанията с доставчици и клиенти, изготвянето на платежните нареждания към доставчици; извършване разплащанията в обслужващата банка и получав……

Виж повече

Адрес:

Our Address:

София, ж.к.Дружба-2, ул.Излак, 4, вх.А, ет.2, ап.40