Началото на светското образование в гр.Игнатиево (село Руслар до 1934 година) се полага през 1879 година, когато в селото се преселили 35 семейства от Източна Тракия и 25 семейства от близкото с.Карагюр. преселниците тракийци изпратили молба до правителството, което им дало разрешение да отсекат безплатно дървен материал от държавната гора „Камчия”. През 1881 година  с докарания материал направили малка постройка с две помещения –  едното било определено за обучение на учениците, а другото за параклис. Училище построяват през 1883 година с отпуснати от държавата дървен материал и 1000 лв.

За първи учител (1883 година) бил назначен Стоян Попов от селото, който учителствал 2 години. След него дошъл Димитър Ангелов (тракиец от селото) с месечна заплата 1400 лв. Той работил като учител 22г.

На 19 септември 1889 година се открива втора паралелка от училището в новата махала „Карапор”, където се обучава първо и второ отделение от учителя Атанас Иванов, местен човек.

През 1919 година е открита и прогимназия. За нейните нужди през 1920 година е построена сградата на т.н. „Попско училище” с три класни стаи. Същата година в махала „Карагюр” е открита нова паралелка, настанена в здание, наето от Продан Стоилов.

С откриване на прогимназията и новата паралелка в махалата, учителският колектив вече наброява 8 души. Тук учат деца и от с.Аксаково, с.Доброглед, с.Припек, с.Слънчево и др. Нараства броят на учениците и съществуващите учебни помещения се оказват тесни за учениците. През 1930 година се взема решение за построяване на ново училище в с.Руслар и махала „Карагюр”. Така на 15 юни тържествено се полага основния камък на новото училище. На 12 ноември  1930 година започва да работи новото училище в махалата, с две класни стаи. Малко по – късно, на 13 декември 1930 година, е открито и централното училище, с пет класни стаи.  В него се сливат под едно управление началното училище и прогимназията.

В периода 1951 – 1980 година (до 1958 директор е Карамфил Карамфилов, до 1980 година  директор е Камен Барбазов) училището е център на живота в селото. Организира се курсове за ограмотяване на възрастни и вечерно училище за младежи. Извършена е цялостна реконструкция на материалната база, оборудвана е кухня и столова в приземния етаж, създаден е физкултурен салон и редица  работилници. Всички класни стаи са преустроени и оборудвани за  кабинети по отделните учебни предмети. За първи път в страната е въведено кабинетно обучение.

В навечерието на 100-годишния юбилей на училището е построено новото училище, което действа и сега. То е на четири етажа, с оборудвани кабинети по учебните предмети, класни стаи, 3 физкултурни салона, лекарски кабинет, работилница, кухня и столова.

От 7.07.2009 година основно училище „Св.Св.Кирил и Методий” е преобразувано в средно общообразователно училище „Св.Св.Кирил и Методий”.

От 2009/2010 учебна година  се реализира прием след завършен 6 клас за специалността „Работник в заведенията за хранене и развлечения”. През  2010/2011 учебна година е приет първият випуск от гимназиалната степен на обучение. Учениците са приети в девети клас в специалността „Готвач”.

Върви, народе възродени,  към светла бъднина върви, с книжовността, таз сила нова,  съдбините си поднови!

Св. Св. Кирил и Методий (на гръцки: Kyrillos ho Thessalonikeus, Κύριλλος καὶ Μεθόδιος; Methodios ho Thessalonikeus, Μεθόδιος ὁ Θεσσαλονικεύς, на църковен старославянски: Кѷриллъ и Меѳодїи; на латински: Cyril, Kyrill, който се казва в началото Konstantin, Κωνσταντίνος, и Michael, който после се казва Methodius, Method), известни още и като Солунските братя, са византийски дипломати, християнски мисионери и създатели на глаголицата.На името на Кирил е наречена създадената по-късно кирилица. Канонизирани са като светци за превода и популяризирането на Библията на старославянски език (придобил популярност в неговата руска редакция като църковно-славянски език, черковно-славянски език) и разпространяване на християнството сред ранносредновековните славяноезични народи. Титулувани са като равноапостоли. Обявени са от папата за покровители на Европа. Православната църква ги почита и като едни от светите Седмочисленици заедно с техните ученици и последователи Климент, Наум, Ангеларий, Горазд и Сава.

Прием:

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014/2015г. СОУ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ -гр. ИГНАТИЕВО ОБЯВЯВА СЛЕДНИЯ ПРИЕМ:

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

Прием за предучилищна подготовка (5г. и 6г.).

Необходими документи:   

1.Заявление за прием в подготвителен клас.

2. Копие на акта за раждане на детето.

Прием за първи клас

Необходими документи:

1.Заявление за прием в първи клас.

2. Удостоверение за завършен подготвителен клас.

3. Копие на акта за раждане на детето.

 

Адрес:

Our Address:

Игнатиево, ул. Плиска 11

Telephone:
Email: