История на СУ Васил Левски – Дулово:

Създадено през 1952 г., училището отваря врати за младите хора на бедния и отруден Дуловски край. За населението на Дулово(тогава още село) 15.09.1952 г. ще остане паметен ден. За първи път в историята му то има средно училище. Този ден остава паметен и за първия му директор Витан Василев – ентусиазиран географ, завършил Софийския университет.

Новото училище е само с три паралелки, един директор и един учител. Първият учебен ден е под големия орех в двора на началното училище. За известно време учебните занятия се провеждат в киносалона – осмите класове на партера, а деветите на балкона. След три години в училището постъпва А. Ангелов – следващият директор. Възпитаник отново на Софийския университет – руска филология. Вече паралелките са двойни – от І до VІІ клас, а в VІІІ и ІХ по пет паралелки, в Х и ХІ по три.

През 1960 г. завършва строителството на нова училищна сграда. Горния курс се обособява в самостоятелна гимназия, СПУ “Георги Кирков”. През 1977 г. училището празнува своя 25-годишен юбилей. Директор е Стоян Стоев – ученик от първия випуск и първия местен директор. Тогава е открит и новия корпус на училището. По-късно се откриват нови профили и специалности, обособяват се паралелки – СПТУ по облекло и монтьор на селскостопанска техника.

Училището днес:

Днес училището е най-голямото в област Силистра. В 32 паралелки се обучават 735 ученика от І до ХІІ клас. Носи името на големия български Апостол на свободата – Васил Левски. Но независимо как се казва училището през годините, то носи славния дух на Дуловската гимназия. В него са завършили средното си образование 4 936 ученика, реализирали се в различни сфери на икономиката и обществения живот. Удоволствие за мен е да спомена, че през годините болшинството от управителите на града и общината, на институциите, културата и образованието са местни кадри, възпитаници на славното ни училище.

 

Паралелки:

I a клас- класен ръководител- Веселка Андреева, етаж 1, стая 1
I б клас- класен ръководител- Мариела Дачева, етаж 1, стая 2
I в клас- класен ръководител- Жанета Кралева, етаж 1, стая 3

II a клас- класен ръководител- Силвия Ангелова, етаж 1, стая 5
II б клас- класен ръководител- Мария Илиева, етаж 1, стая 6
II в клас- класен ръководител- Ширин Хабил, етаж 1, стая 7

III а клас- класен ръководител- Вяра Крумова, етаж 1, стая 21
III б клас- класен ръководител- МАрия Недева, етаж 1, стая 19
III в клас- класен ръководител- Добринка Йорданова, етаж 1, стая 12
III г клас- класен ръководител- Юмран Кямил, етаж 1, стая 4

ДОКУМЕНТИ:

Документи

Училищен плод и училищно мляко

Правилник за дейността на СУ “Васил Левски”

Годишен план за дейността на училището

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Програма за гражданско, екологично, здравно и интеркултурно образование

Мерки за повишаване качеството на образованието

Правила за прилагане на вътрешната система за прилагане на качеството

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

План за квалификация на педагогическите специалисти

Правила за получаване на стипендии

Програма за работа с деца в риск от насилие или жертва на насилие

Програма за противодействие на тормоза и насилието в училище

Програма за утвърждаване на позитивна дисциплина

Програма за изграждане на позитивен организационен климат

Програма за подкрепа на личностното развитие на ученика

План за работа при зимни условия

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА опазване МТБ

ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 15 А, АЛ. 2 ОТ ЗДОИ ЗА 2019 г

Адрес:

Our Address:

Дулово, ул. Кирил и Методий 11