АПСИДАСТРОЙ ООД е създадена през 2011 година в град Горна Оряховица.

Учредено е като дружество с ограничена отговороност, като собственици на капитала са:

  • Петър Алексиев Гайдаров – съдружник и управител,
  • Алекси Петров Гайдаров – съдружник
  • и Даниел Петров Гайдаров – съдружник.

Основна дейност:   строителство на сгради и съоръжения.

Фирмата извършва строителна дейност на обекти с обществен, жилищен и производствен характер, както и обекти от инфраструктурата.

Апсидастрой ООД е вписано в Централния професионален регистър на Камарата на строителите в България за изпълнението на строежи в следните групи и категории:

  • Удостоверение N I- NV 010256 за строежи от първа група – от четвърта и пета категория.
  • Удостоверение N III- NV 002747 за строежи от трета група – от трета категория.
  • Удостоверение N V – NV 007009 за строежи от пета група – отделни видове СМР съгласно КИД – 2008, сектор Строителство с кодове: 42.21; 42.22; 42.99; 43.11; 43.12; 43.13; 43.21; 43.29; 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99.

Адрес:

Our Address:

Горна Оряховица, ул. Оборище 9

Telephone: