Гарант е създаден през 1964 година като завод за производство на спирачни цилиндри и системи. Преминава през различни форми на обединения и управление, развива и усъвършенства своята производствена структура и се обособява като основен производител в българското машиностроене.  Към момента фирмата е Акционерно дружество и е специализирана в производството на маслени, бутални и зъбни  помпи, хидравлични системи и елементи, елементи за спирачните системи, резервни части за машиностроенето, складово-транспортна техника.

Ръководството провежда активна и целенасочена политика по качеството, здравето и безопасността при работа в следните направления: ​

  • да поддържа постоянно високо ниво на производствената дейност, съгласно изискванията на клиентите и приложимата нормативна база;
  • ефективно използване наличните материални, човешки и финансови ресурси;
  • разширяване номенклатурата на произвежданите продукти, внедряване нови технологии на производство;
  • да се поддържат конкурентни предимства на база цена, качество и удовлетвореност на клиентите;
  • да се повишава квалификацията и мотивацията на персонала за постоянни подобрения в работата;
  • ефективно да се управлява здравето и безопасността при работа;
  • винаги да се осигуряват подходящи работни условия, изключващи инциденти.
 • Кодекса установява морално-етични норми, принципи и стандарти за поведение на работещите съобразно ценностите, залегнали в общофирмената политика, които норми и правила всички работещи във фирмата, доброволно се задължават да съблюдават и изпълняват.Вътрешнофирмено поведение
   1. В отношенията си работещите в Гарант АД се подчиняват единствено на интересите на фирмата;
   2. В общуването помежду си работещите във фирмата създават отношения, които се основават на доверие, толерантност, етичност и взаимопомощ;
   3. Не се допуска поведение, накърняващо личното достойнство и чест на всеки един работещ, спазвайки йерархията при служебните отношения;
   4. Поемат отговорност за действията си и участват активно в решаване на проблемите в дружеството.

  Лично поведение

  ​При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот, работещите в Гарант АД следват поведение, което не уронва престижа на фирмата.

  1. Изпълняват коректно своите задължения и ангажименти;
  2. Не застрашават и не нарушават правата на колегите и бизнес -партньорите;
  3. Осъждат всякакви форми на пряка и непряка дискриминация;
  4. Спазват Кодекса на труда и нормите за здравословни и безопасни условия на труд, съблюдават законите, както и приетите в дружеството вътрешни правила.

  Взаимоотношения с бизнес партньор

  1. Осигурява се провеждането на прозрачна и открита политика за дейностите на дружеството;
  2. Защитава се и се насърчава конкуренцията, изграждат се чувства на доверие в бизнес партньорите и обществеността;
  3. Насърчава борбата срещу всички форми на корупция и лично облагодетелстване;
  4. Комуникация с бизнес партньорите е с тон, в съответствие с общоприетите принципи и норми за коректност и уважение.

 

ПРОДУКТИ

Складово-транспортна техника

Хидравлични крикове
Виж повече

Хидравлични системи и елементи

Хидравлични станции
Виж повече

Части за автомобили и кари

Виж повече

Помпи

Маслени
Виж повече

Резервни части за повдигаща техника

Виж повече

Резервни части за машиностроенето

Виж повече

Адрес:

Our Address:

3200 Индустриална Зона, Бяла Слатина, България