Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ се намира в град Генерал Тошево, област Добрич. Създадена е през 1989г. като Техникум по Механотехника „Ю. Гагарин“.

ОБЯВЯВА

Прием на ученици след завършен VII клас!

За учебната 2020-2021 година.


Иновативна ПГЗ „Т. Рачински“ формира:

 • Личности с висока професионална и интелектуална подготовка;
 • Личности с гражданско съзнание и поведение;
 • Личности с готовност за академична кариера и за работа по високите стандарти на съвременното работно място;
 • Личности, способни за ефективна обществена реализация;

Иновативна ПГЗ „Т. Рачински“ предоставя:

 • Професионално образование;
 • Квалифицирани преподаватели;
 • Материална база;

Иновативна ПГЗ „Т. Рачински“ подкрепя:

 • Участия в олимпиади и национални състезания;
 • Възможности за работа в екип;
 • Индивидуални постижения;
химия

Иновативна ПГЗ „Тодор Рачински“ организира:

 • Събития;
 • Конкурси;
 • Извънкласни дейности;
bel-kabinet

Специалности и Професии

„Администрация и управление“, професия „Икономист“, специалност „Земеделско стопанство“ (с разширено изучаване на чужд език).

„Приложна информатика“, професия „Икономист-информатик“, специалност „Икономическа информатика“ (с разширено изучаване на чужд език).

„Растениевъдство и животновъдство“, професия „Техник-растениевъд“, специалност „Трайни насаждения“.

„Химични продукти и технологии“, професия „Лаборант“, специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусовите производства“


ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ иновативно училище

Иновативни елементи в организацията и съдържанието:

 • Групови проектни дейности;
 • Проектно-базирано обучение извън класната стая;
 • Интердисциплинарни уроци по множество предмети;
кабинет история

Иновативни елементи в управлението:

 • Уроци в извънучилищна среда;
 • Активно участие на ученици, учители и родители;
 • Устойчива кабинетна система;
 • Дигитална система за комуникация между учители, ученици и родители;
кабинет география

Нови методи на преподаване:

 • Откривателско учене;
 • „Обърната класна стая“;
 • Интерактивни методи;
 • Работа по проекти;
физиката

ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В ИНОВАТИВНА ПГЗ „Т. РАЧИНСКИ“

 • Компетентност в областта на българския език;
 • Умения за общуване на чужди езици;
 • Основни компетентности в областта на природните науки и технологиите;
 • Дигитална компетентност;
 • Професионални компетентности;
 • Социални и граждански компетентности;
 • Иновативност и предприемачество;
 • Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество;
 • Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт;

Адрес:

Our Address:

Генерал Тошево, ул. Опълченска 46

Telephone:
Email: