ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ГОРСКИ ФОНД И ИЗВЪРШВАНЕ НА СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА ДЕЙНОСТИ, ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ И ДРУГИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ ОТ ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ГОРСКИ ФОНД, КАКТО И ТЪРГОВИЯ С ТЯХ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ НА ГОРСКИЯ ФОНД, СТОПАНИСВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА НА ДИВЕЧА В ДИВЕЧОВЪДНИТЕ УЧАСТЪЦИ В СЛУЧАИТЕ И ПО РЕДА, ОПРЕДЕЛЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА, ПОДЪРЖАНЕ НА РАЗНООБРАЗИЕТО НА ЕКОСИСТЕМИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ В ТЯХ, УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ГОРСКИ ФОНД, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕСОЗАЩИТНИ И ПРОТИВОЕРОЗИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ В ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ГОРСКИ ФОНД, ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО В ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ В ДЪРЖАВНИЯ ГОРСКИ ФОНД, СЪЗДАВАНЕ НА ГОРИ ВЪРХУ ЗЕМЕДЕЛСКИИ ТЕРИТОРИИ, ОХРАНА НА ЗЕМИТЕ И ГОРИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА И РИБНОТО БОГАТСТВО, ПРИДОБИВАНЕ НА ГОРИ И ЗЕМИ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД ПО ЧЛ.15А ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ, И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДРУГИ ДЕЙНОСТИ,

Адрес:

Our Address:

Костенец, УЛ.ТЕМЕНУГА №12

Telephone:
Email:

-

Web:

-