Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България.

Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток – с Плевен и Гулянци, на запад – с Кнежа и Оряхово, на юг – с Плевен и Долни Дъбник. Северната й граница е с река Дунав.

Община Долна Митрополия включва 16 населени места – 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11км. от Областния град. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 метра, като в с. Оряховица тя е 50 м, а при гр. Долна Митрополия – 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.

Климатът на общината е умерено-континентален с горещо лято и студена зима. Откритостта откъм север и северозапад дава възможност за нахлуване на континентални въздушни маси през зимата. През най – студения месец (януари) средномесечната температура е – 0,8°С , а през най – топлия месец на годината (юли) средномесечната температура е – 24,8°С.
Средната годишна температура е 12,36° С. В тази част на Дунавската равнина се проявява една от най – големите за България средногодишни температурни амплитуди: – 25,2°С.
Средногодишните суми на валежите за района са 558 мм/м2.

По крайбрежието на реката Дунав се наблюдава по-честа мъгливост, относително по-висока влажност на въздуха и др.

Метеорологичните и морфографските условия създават благоприятни предпоставки за разсейване на вредните емисии в атмосферния въздух, поради което общината е с нисък потенциал на замърсяване.

 

Актуални за община Долна Митрополия са факторите, влияещи върху екологичните качества на околната среда: автотранспорт, обществено-битови отоплителни източници и промишлени дейности, които на този етап са по-незначителни.
Водни източници са основно подземните води, които отговарят на изискванията на стандарта.

Питейна вода налага хиперхлориране, за да се гарантират микробиологичните показатели. По тези причини е възможно да се увеличи количеството на трехалометаните, които имат канцерогенно действие. Съдържанието на нитрати е значително под нормата.

Основни отрасли на стопанството в общината са промишлеността и селското стопанство. Благоприятните климатични особености в общината са предпоставка за развитие на селското стопанство в това число: зеленчукопроизводство и трайни насаждения – лозя и овощни градини.

В последните години значително се увеличиха лозовите масиви, които до 2007 година следва да достигнат до 1000 дка, огтоварящи на изискванията на Европейския съюз. Действащите промишлени предприятия в общината са: Маслено-екстракционен завод “Звезда”, Захарен комбинат “Българска захар” АД, фуражен завод, шивашко предприятие в село Подем, предприятие за производство на на дървени столове и мебели – “Грос мебел” гр. Тръстеник.

С участието си в различни програми за финансиране общинското ръководство се стреми да създаде благоприятни условия за привличане на инвеститори в района, както и активно участва в строителството на инфраструктурни обекти.В общината туризмът не е развит като стопански отрасъл, въпреки че има благоприятни условия за туризъм в местността на село Байкал, което се намира на брега на река Дунав с красива флора и фауна, малко пристанище за рибарски лодки и остров с богата растителност.

Култура и изкуство:

Регистър на военните паметници на територията на община Долна Митрополия

Обществени услуги:

 

 

 

Кмет на община Долна Митрополия

Поля Цоновска

Кметът на Община Долна Митрополия ръководи цялата изпълнителна дейност в общината. В изпълнение на тази функция Кметът отговаря за опазването на обществения ред, организира изпълнението на общинския бюджет, организира изпълнението на дългосрочните програми, организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно, възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им, представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда. Извършва и други дейности, описани в закон.

Общинска администрация Долна Митрополия извършва административни услуги при спазване на принципите на законност, откритост и достъпност, отговорност и отчетност, ефективност, субординация и координация, предвидимост, обективност и безпристрастност. Общинската администрация е обща и специализирана. Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на органите на местната власт, създава условия за осъществяването на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване на физически и юридически лица. Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на органите на местната власт, свързани с нейната компетентност.

Адрес:

Our Address:

Долна Митрополия, ул. Св.св. Кирил и Методий 39