Бургас е най-големият град в Югоизточна България – родно място и дом на известни поети, композитори, певци, актьори, режисьори, художници, фотографи и спортисти.

Община Бургас граничи с Черно море, като обгражда големия Бургаски залив. В близост до морския бряг се намират езерата Атанасовско, Поморийско, Мандренско и Бургаско (Вая), които образуват най-големия комплекс от крайморски езера в България – уникален с изключителното си биологично разнообразие. Оттук минава “Виа Понтика” – един от основните пътища за миграция на европейските прелетни птици.

Бургас има изключително благоприятно геостратегическо положение и предлага на инвеститорите уникални възможности за комуникация. Тук се намира най-голямото товарно пристанище в страната. Международно летище – Бургас, на което предстои разширяване, обслужва над 2 милиона пътници годишно.

През Бургас минава Общоевропейският транспортен коридор №8, чрез който се осъществява най-кратката сухоземна връзка между Адриатическото и Черноморското крайбрежие.
Природо-географската и климатична характеристика на общината е подходяща за развитие на селскостопанска дейност. Наличието на красива плажна ивица, защитени територии, биоразнообразие, културно наследство и богата фестивална програма, е предпоставка за развитието на всякакъв вид туризъм.

Градът ни е важно средище на морския туризъм с много удобства и връзки към курортите от Южното черноморие. Курортният комплекс се обогатява от наличието на Бургаските минерални бани /на 15 км. от града/, които са един от най-древните български балнеологични центрове.

Първото кметство е основано на 7 февруари 1878 г. Обществената библиотека отваря врати през 1888 г. и три години по-късно е одобрен първият градски план на Бургас. През първите няколко десетилетия на 20 в. градът претърпява бързо индустриализиране.

Началото на безпрецедентен културен бум се поставя със създаването на читалища (културни центрове), археологическо общество, градски музей и отварянето на Търговска гимназия и Държавно училище по механика и технологии.
Нов тласък на индустриализацията се дава с разширяването и модернизирането на пристанището, построяването на летище и нефтопреработвателен завод, най-големият на Балканите.

Кмет на Община Бургас

Димитър Николов

Професионална реализация:
2006 г. Управител на „КБС” ООД – Бургас
1998-2006 г. Изпълнителен директор на „Победа” АД

Образование:
Висше икономическо – Икономически университет – Москва
Професионална диплома по мениджмънт и Професионален сертификат по мениджмънт – Open University и НБУ
Магистър по финансов мениджмънт – СА Свищов

Обществена дейност:
Зам. председател на БТПП – Бургас
Председател на Консултативен бизнес-съвет – Бургас
Председател на Комисията по икономика и инвестиции към Общински съвет Бургас
Регионален представител на КРИБ за Бургаска област

Награди:
„Бург на годината” за 2005 г.
Носител на наградата „Димитър Бракалов” – 2005 г. – за благотворителност и принос за развитието на Бургас
Носител на статуетка „Хермес” на Бургаската търговско промишлената палата за 2004 и 2005 г.
Член на университетското настоятелство на БСУ

Семейно положение: Женен, с 3 деца.
Род. на 18.05.1967 г.

Административно – териториалното деление на Община Бургас

Име, фамилия Кмет на населено място Телефон Електронна поща
Йордан Йорданов Кмет на гр.Българово 05915/2033 kbalgarovo@abv.bg
Костадин Георгиев Кмет на с.Равнец 05517/2161 k_ravnec@abv.bg
Любомир Узунов Кмет на с.Маринка 05919/2333 kmetstvo_marinka@abv.bg
Владо Стоянов Кмет на с.Извор 05917/7320 kmetstvo.izvor@abv.bg
Сотир Йовчев Кмет на с.Твърдица 05919/2303 kmetstvo_tvardica@abv.bg
Исмет Реджеб Кмет на с.Драганово 05518/2243 ayten.sali@abv.bg
Емине Сербез Кмет на с.Изворище 05518/2245 kmetstvoizvorishte@abv.bg
Евгения Ботушанска Кметски наместник на с.Брястовец 05518/2244 e_botushanska@abv.bg
Павлина Димитрова Кметски наместник на с.Миролюбово 05915/2141 pavlina.d.dimitrova@abv.bg
Стефка Аладжова Кметски наместник на  с.Братово 056/580581 aladjova.1967@abv.bg
Елена Атанасова Кметски наместник на с.Димчево 05519/2319 dimchevo_kmet@abv.bg

7 населени места представляват кметства в структурата на Община Бургас:
гр.Българово, с.Равнец, с.Маринка, с.Извор, с.Твърдица, с.Драганово, с.Изворище

В своята дейност кметът на кметство се ръководи от Конституцията на Република България, законите, актовете на общинския съвет и решенията на населението.

Кметът на кметството:

1. изпълнява бюджета на общината в частта му за кметството;

2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;

3. упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на кметството;

4. назначава и освобождава служителите от общинската администрация в кметството, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената структура и численост, както и по временните програми;

5. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;

6. води регистрите на населението и за гражданско състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;

7. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;

8. осигурява спазването на обществения ред; осъществява правомощията по чл. 70, 72, 80, 81, 83, 85 и 87 от Закона за Министерството на вътрешните работи на съответната територия до пристигане на полицейския орган;

9. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;

10. представлява кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други кметства;

11. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на кметството;

12. свиква общо събрание на населението в кметството;

13. прави публичен отчет пред населението на кметството.

Кметовете на кметства участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително се изслушват при обсъждането на въпроси, отнасящи се за кметството.

Кметът на кметство изпълнява и други функции, възложени от закон, подзаконови нормативни актове, решения на общинския съвет или от кмета на общината.

 

Кметски наместници
Кметът на общината назначава за срока на мандата си кметски наместници в съответствие с утвърдената численост и структурата на общинската администрация в следните кметства: с. Миролюбово, с. Братово, с. Брястовец и с. Димчево

Кметските наместници са органи на изпълнителната власт в населеното място и могат да бъдат освобождавани предсрочно без предизвестие от кмета на общината.

Кметският наместник:

1. организира провеждането на мероприятия, свързани с благоустрояването и хигиенизирането на населеното място;

2. упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на населеното място;

3. предприема мерки за подобряване и опазване на околната среда и организира охраната на полските имоти;

4. осигурява спазването на обществения ред в населеното място;

5. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;

6. представлява населеното място пред обществени и политически организации;

7. води регистъра на населението, регистри по гражданско състояние и отговаря за адресна регистрация на територията на населеното място;

8. следи за актуалното състояние на данните на физическите лица, изпраща актуализиращи съобщения и корекционни документи до Дирекция “Гражданска регистрация на населението” за отразяване в системата ЕСГРАОН.

9. организира съвместно с органите на полицията опазването на обществения ред и защитата на гражданите;

10. организира общи събрания за обсъждане или решаване на важни въпроси, отнасящи се до развитието на населеното място и обслужването на населението;

11. ръководи изпълнителната дейност и организира изпълнението на решенията на Общинския съвет и заповедите на кмета на общината;

12. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние по делегация от кмета на общината;

13. осигуряват извършването на административни услуги на физически и юридически лица;

14. изпълняват нотариални функции, изрично определени в Закона за нотариусите и нотариалната дейност;

Кметските наместници се отчитат писмено за дейността си пред кмета на общината след изтичане на всяка година от мандата.

Кметските наместници могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително се изслушват при обсъждане на въпроси, отнасящи се до населеното място.

Кметските наместници изпълняват и други функции, възложени им от закон, подзаконови нормативни актове, решения на общинския съвет или от кмета на общината.

Адрес:

Our Address:

Бургас, ул. Александровска №26