Общината се намира в централната част на Област Бургас и с площта си от 402,866 km2 заема 11-то място сред 13-те общини на областта, което съставлява 5,2% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

  • На Запад – Община Карнобат;
  • На Север – Община Руен;
  • На Изток – Община Поморие;
  • На Югоизток – Община Бургас;
  • На Юг – Община Камено.

Васил Едрев

Васил Едрев положи клетва като кмет на Община Айтос на 7.11.2011 година. Той беше издигнат за кандидат-кмет от Инициативен комитет и участва в изборите като независим. Васил Едрев е роден през 1958 г. в Айтос. Завършил е Шуменския университет „Константин Преславски”. Работил е в различни Районни полицейски управления в областта, бил е Директор на ОДМВР – Бургас. Преди местните избори – 2011 г. е работил в частна фирма.

 

За контакти:
Адрес: Община Айтос
ул. Цар Освободител 3, стая № 3
Телефон: 0558/ 23 450

Правомощия на кмета на общината съгласно ЗМСМА

Закон за местно самоуправление и местна администрация

Чл. 44. (1) Кметът на общината:
1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
3. назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
4. отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
5. организира изпълнението на общинския бюджет;
6. организира изпълнението на дългосрочните програми;
7. организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това. Изпраща на общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на неговите решения в 7-дневен срок от издаването им;
8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
9. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия по чл. 46, ал. 1; Той има право да отменя техните актове.
10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
11. организира и ръководи управлението при кризи в общината;
12. председателства съвета по сигурност и управление при кризи;
13. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;
14изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние кметските наместници, и на други длъжностни лица от общинската администрация;
15. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
16. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет;
17. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация.
(2) В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.
(3) Заповедите по ал. 1, т. 4 могат да се обжалват от началниците на съответните полицейски служби пред областния управител в тридневен срок, като обжалването не спира изпълнението. Заповедите на областния управител се съгласуват с министъра на вътрешните работи и не подлежат на обжалване.
(4) Кметът на общината в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

Адрес:

Our Address:

Айтос 8500 ул. Цар Освободител 3

Telephone:
Email: