инж. Ваня Събчева
Областен управител на Област Ловеч

Дата на раждане: 17 март 1979 г.
Професия: Инженер
Образование: Магистър – Публична администрация
Бакалавър – Индустриално инженерство

Професионален път: Инспектор Регионална дирекция за национален строителен надзор /РДНСК/ – Северозападен район, сектор Ловеч; Областна администрация Ловеч – младши експерт, старши експерт, директор АПОФУС, главен секретар, областен управител с мандат 2011-2013

Email: governor@lovech.government.bg

Телефон: (068) 600 003
Факс: (068) 600 166
Стая: 102

Под прякото ръководство и контрол на ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ са дейностите, свързани с :

  • Икономика – държавен и частен сектор. Малки и средни предприятия. Инвестиционна политика;
  • Проблеми по регионалното развитие, подготовка и реализация на общинските и областните планове и стратегии; Програми и проекти;
  • Координация и взаимодействие между органите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и неправителствените организации. Регионални служби;
  • Управлението и стопанисването на държавната собственост, разпоредителни сделки с  държавната собственост. Реституция, приватизация и обезщетяване на собствениците на одържавени имоти;
  • Гори и земеделие;
  • Здравеопазване;
  • Отбранително-мобилизационна подготовка, Гражданска защита и опазване на обществения ред;
  • Информационна политика и работа със средствата за масова информация;
  • Дейности по контрол.

———————————————————————————————–
Областта е административно-териториална единица за провеждане на регионална политика, за осъществяване на държавно управление по места и за осигуряване на съответствие между националните и местните интереси.
/чл. 142 от КОНСТИТУЦИЯ на Република България/

Управлението в областта се осъществява от областен управител, подпомаган от областна администрация.

Областният управител се назначава от Министерския съвет.

/чл. 143 от Контунцията на Република България във връзка с чл. 29, ал. 3 от Закона за администрацията/

Областният управител осигурява провеждането на държавната политика, отговаря за защитата на националните интереси, на законността и на обществения ред и осъществява административен контрол.
/чл. 143 от КОНСТИТУЦИЯ на Република България/

Областният управител е териториален орган на изпълнителната власт.
/чл. 19, ал. 3, т. 1 от Закона за администрацията/

Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика.
/чл. 29, ал. 1 от Закона за администрацията/

При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и от областна администрация.
/чл. 4, ал. 2 от Устройствен правилник на областните администрации/

Областната администрация е юридическо лице на бюджетна издръжка.
/чл. 57, ал. 2 от Закона за администрацията/

***

Приемни дни за граждани на областния управител

Правомощия на областния управител

 

еУСЛУГИ

Приемане и издаване на документи, подписани с универсален електронен подпис

Изисквания за работа с електронните документи

Областна администрация Ловеч е присъединена към “Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги” на Държавна агенция “Електронно управление” (ДАЕУ).

Услугите и информацията за тях са публикувани на следния интернет адрес
https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/active-e-admin-services

Под всяка услуга е публикувана информация за таксите и сроковете за предоставяне на административните услуги.