„Мувио Лоджистикс“ ЕООД е основано под името „Бултранспорт Лоджистик енд Сървисиз” ЕООД (БЛС) през 2002 и е част от холдинга „ВМ Финанс Груп” АД. Седалището на фирмата е в гр. София, България. Компанията управлява логистични центрове в градовете София, Пловдив, Варна и Бургас.

“Мувио Лоджистикс” ЕООД консултира партньорите си в изготвяне на анализи за ефективността на логистичната им дейност, като активно предлага решения за подобряване веригата на доставките. Стремим се винаги да подсигуряваме партньорите си с логистични решения, в подкрепа на бизнеса им, при оптимално качество на предоставяните от нас услуги.

 

ЛОГИСТИКА

В “Мувио Лоджистикс” ЕООД предоставяме широка гама от логистични услуги по съхранение, обработка и доставка на множество български и международни компании – производители и вносители на бързооборотни стоки. Работата с нас осигурява на партньорите ни национално покритие със срок до 24 часа от получаване на заявката до извършване на доставката до клиент.

Съвместно с партньорите си извършваме цялостна оценка на веригата на доставки като разглеждаме всички възможни опции за оптимизиране на стоковите им наличности и намаляване разходите за логистика. Това е основна цел на дейността ни, при високо качество на всички предоставяни логистични услуги. Като гаранция за договореното качество предлагаме подписването на детайлно споразумение за нивото на обслужване (SLA).

 

СПЕДИЦИЯ

Чрез добре изградена партньорска мрежа, собствен автопарк и договорни отношения с превозвачи, в Мувио Лоджистикс ЕООД имаме възможност да предложим гъвкавост в предлаганите транспортни решения, оптимизиране на разходите и осигуряване на индивидуални и изцяло съобразени с нуждите и изисванията на клиента, услуги.

В международен мащаб предлагаме транспорт и свързаните с него услуги, осигурявайки оптимални условия за развитие на Вашия бизнес и оптимално финансово решение за всяка транспортна задача.

Нашите превозвачи транспортират стоки по утвърдени дестинации и са подготвени за техните специфични особености.

Гарантираме Ви комплексни решения за всички транспортни и складови манипулации на стоката. Осъществяваме свързаните с това информационни, ръководни и контролни действия. Консултираме Ви професионално за най-ефикасния начин за транспортиране според вида на товара.

 

ДИСТРИБУЦИЯ

Мувио Лоджистикс ЕООД (Мувио) е надежден партньор на голям брой вносители и производители на бързооборотни стоки. Фирмата извършва физическа дистрибуция и логистика до търговски вериги с национално и регионално покритие, както и до крайни клиенти в национален мащаб, включително „Петролен канал”.

Компанията прилага система за покупки на стока и управление на складови наличности, гарантираща минимум 97 % точност на изпълнение на заявките от клиенти.

Нашето специфично know how e свързано с успешната обработка и комбиниране на портфолиата на голям брой български и международни компании, което снижава логистичните им разходи при извършване на доставките до техните клиенти.

 

МИТНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Мувио Лоджистикс ЕООД извършва митническa обработка на акцизни стоки, както от вътреобщностни доставки, така и внос от държави извън ЕС. Компанията съхранява и обработва акцизните стоки на партньорите си в собствени данъчен и митнически склад, като извършва услуги по привеждане на стоките в съответствие с изискванията на българското и общностното законодателство – поставяне на акцизен бандерол, етикетиране и преопаковане.

 

УСЛУГИ С ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ
  • ПРЕНАРЕЖДАНЕ НА СТОКАТА В СКЛАДА;
  • ОПЕРАЦИИ ПО ПРЕ-ПОДРЕЖДАНЕ НА СТОКА ПРИ ДОСТАВКА;
  • ОПЕРАЦИИ ПО ПАКЕТИРАНЕ, СОРТИРАНЕ, ПРЕ-ОПАКОВАНЕ;
  • ОПЕРАЦИИ ПО ЕТИКЕТИРАНЕ;
  • ФАКТУРИРАНЕ ОТ ИМЕТО НА КЛИЕНТ;
  • ИЗПРАЩАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИ И ДР. ДОКУМЕНТИ;
  • ДЕЙНОСТ ПО АРХИВИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ АРХИВНИ УСЛУГИ.

Извън традиционно предоставяните от 3PL компаниите логистични услуги, Мувио Лоджистикс ЕООД предлага възможността за ползването на допълнителни услуги с добавена стойност, които помагат на клиентите ни да подобрят управляваната от тях верига на доставки, както и да отговарят на законовите изисквания и очакванията на своите клиенти.

Услугите с добавена стойност водят до повишена ефективност при управлението на веригата на доставки. Те дават възможност на партньорите ни да бъдат по-гъвкави в управление на стоковите наличности, при оптимални разходи, повишена конкурентоспособност и устойчивост на пазара.

При необходимост, компанията ни може да предложи и „обратна“ логистика (при обмен на стока във веригата на доставки), независимо дали това касае връщане на стока до производител, изтегляна на стока за преопаковане или унищожаване, както и подмяна на стока в точките за продажба.

Адрес:

Our Address:

София, ул. Абагар 22e

Telephone:
Email: