МБАЛ Търговище /Многопрофилна болница за активно лечение – Търговище АД/  е лечебно заведение за болнична помощ, което осъществява дейността си при стриктно спазване на изискванията на Закона за лечебните заведения, Търговския закон и останалите действащи нормативни актове.

 

МБАЛ-Търговище АД – гр. Търговище директно обслужва населението от Търговищка община, включваща следните населени места: гр. Търговище и селата: Стража, Разбойна, Пролаз, В.Левски, Пробуда, Вардун, Черковна, Копрец, Преселец, Търновца, Драгановец, Руец, Овчарово, Баячево, Надарево, Кралево, Певец, Острец, Осен, Ловец, Макариополско, Буховци, Алваново, Бистра, Съединение, Г. Соколово, Ралица, Давидово, Здравец, Момино,  Подгорица, Лиляк, Александрово, Божурка, Г. Кабда, Пресиян, Цветница, Братово, Пайдушко, Пресяк, Твърдинци, Буйново, Мировец, Дралфа, Кръшно, Маково, Миладиновци, Голямо Ново, Росина, Кошничари.

МБАЛ – Търговище АД – град Търговище като областна болница обслужва и населението от следните общини на Търговищка област:
– Община Омуртаг
– Община Попово
– Община Антоново
– Община Опака
– Общият брой на обслужваното население от МБАЛ-Търговище АД – град Търговище е над 120 000 жители.

Многопрофилна болница за активно лечение – Търговище АД притежава разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-166/24.10.2012 година.

Структурата на лечебното заведение, посочена в актуалното му разрешение за осъществяване на лечебна дейност е следната:
Клиники и/или отделения с легла:

1. Първо вътрешно отделение – ІІІ-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт Вътрешни болести;
1а. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност Кардиология, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт Кардиология;
1б. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност Ендокринология и болести на обмяната, отговаряща на І-во ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт Ендокринология и болести на обмяната;
1в. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност Гастроентерология, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт Гастроентерология;
1г. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност Физикална и рехабилитационна медицина, отговаряща на І-во ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт Физикална и рехабилитационна медицина;
2. Второ вътрешно отделение – ІІІ-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт Вътрешни болести;
2а. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност Кардиология, отговаряща на І-во ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт Кардиология;
2б. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност Клинична хематология, отговаряща на І-во ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт Клинична хематология;
2в. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност Пневмология и фтизиатрия, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт Пневмология и фтизиатрия;
2г. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност Ревматология, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт Ревматология;
2д. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност Нефрология, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт Нефрология;
3. Отделение по педиатрия – ІІІ-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт Педиатрия;
4. Отделение по нервни болести – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт Нервни болести;
5. Отделение по акушерство и гинекология – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт Акушерство и гинекология;
6. Отделение по неонатология – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Неонатология”;
7. Отделение по хирургия – ІІІ-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдените общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, детска хирургия, съдова хирургия,  пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево челюстна хирургия;
7а. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност Пластично- възстановителна хирургия, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево челюстна хирургия;
7б. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „гръдна хирургия”, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево челюстна хирургия;
8. Отделение по урология – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Урология”;
9. Отделение по ортопедия и травматология – ІІІ-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Ортопедия и травматология”;
10. ОАРИЛ – ІІІ-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение”;
10а. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „Клинична токсикология”, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт „Клинична токсикология”;
11. Отделение по УНГ – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Ушни, носни и гърлени болести”;
12. Отделение по очни болести – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Очни болести”;
13. Отделение по кожни и венерически болести – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Кожни и венерически болести”;
14. Отделение по психиатрия – ІІІ-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Психиатрия”;
15. Отделение по инфекциозни болести – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Инфекциозни болести”;
16. Спешно отделение – І-во ниво на компетентност в съответствие с Медицински стандарт „Спешна медицина”.

Клиники и/или отделения без легла:
1. Отделение по образна диагностика- ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Образна диагностика”;
2. Хемодиализен център – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Диализно лечение”;
3. Отделение по трансфузионна хематология – І-во ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицинския стандарт „Трансфузионна хематология”;
4. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина”;
5. Отделение по клинична патология – в изпълнение на утвърдения Медицински стандарт „Клинична патология”;
6. Отделение по съдебна медицина;
7. Дневен психиатричен стационар.

Клинико-диагностични структури:
1. Клинична лаборатория – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Клинична лаборатория”;
2. Микробиологична лаборатория – със средно ниво на компетентност по туберкулоза и с ІІ-ро ниво на компетентност по отношение извършването на други микробиологични изследвания в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Микробиология”;
3. Лаборатория по медицинска паразитология – І-во ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Паразитология”.

* Нивата на компетентност се определят съгласно НАРЕДБА № 49 ОТ 18 ОКТОМВРИ 2010 Г. ЗА ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯТ РЕД НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ И ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ
Издадена от Министерството на здравеопазването.

Всяко отделенията и медико-диагностична лаборатория имат нива на компетентност. Нивото на компетентност включва вида и обхвата на осъществяваната лечебна дейност, както и капацитета на съответната болнична структура. Нивото се определя в съответствие с утвърдените медицински стандарти. Нивата на компетентност на структурите са: първо, второ и трето, като най-ниското ниво е първо.

В нашето лечебно заведение повече от половината от структурите са второ ниво на компетентност, а една четвърт са трето.

Основната философия на “МБАЛ-Търговище”АД е при условията на лимитирани ресурси да предоставя интегрирани, многопрофилни и ефективни грижи за посрещане на индивидуалните нужди на потребителите от региона.

Основната цел на лечебното заведение е осигуряване на качествена болнична помощ, съответна на общоприетите стандарти, включваща диагностична, лечебна и рехабилитационна дейности.

Цели на МБАЛ-Търговище АД са:
запазване и укрепване здравето на хората чрез създаване на благоприятни условия за физическо и духовно развитие през целия им живот и понижаване на заболеваемостта, страданията и трайната инвалидизация, причинени от социално значимите заболявания, травмите и уврежданията.

 

Многопрофилна болница за активно лечение – Търговище АД е лечебно заведение за болнична помощ, което осъществява дейността си при стриктно спазване на изискванията на Закона за лечебните заведения, Търговския закон и останалите действащи нормативни актове.

МБАЛ-Търговище АД – гр. Търговище директно обслужва населението от Търговищка община, включваща следните населени места: гр. Търговище и селата: Стража, Разбойна, Пролаз, В.Левски, Пробуда, Вардун, Черковна, Копрец, Преселец, Търновца, Драгановец, Руец, Овчарово, Баячево, Надарево, Кралево, Певец, Ловец, Острец, Осен, Макариополско, Буховци, Алваново, Бистра, Съединение, Г. Соколово, Ралица, Давидово, Подгорица, Здравец, Момино, Лиляк, Александрово, Божурка, Г. Кабда, Пресиян, Цветница, Братово, Пайдушко, Буйново, Пресяк, Твърдинци, Мировец, Дралфа, Кръшно, Маково, Миладиновци, Голямо Ново, Росина, Кошничари.

МБАЛ – Търговище АД – гр. Търговище като областна болница обслужва и населението от следните общини на Търговищка област:

– Община Омуртаг
– Община Попово
– Община Антоново
– Община Опака
– Общият брой на обслужваното население от “МБАЛ-Търговище”АД – гр. Търговище е над 120 000 жители.

Многопрофилна болница за активно лечение – Търговище АД притежава разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-166/24.10.2012 г.

 

 

Многопрофилна болница за активно лечение – Търговище АД се  управлява от Съвет на директорите в следния състав:

 

Д-р Иван Василев Светулков

Представлява и управлява дружеството, което отговаря на изискванията на ЗЛЗ за образователно-квалификационна степен, квалификация и назначаване: – диплом за висше образование по медицина № 000919/1985 г., издадена от МА Варна
– диплом за специалност по Урология № 37467/1991, издадена от МА Варна
– удостоверение за здравен мениджмънт, №31/2002 г., издаден от МУ София
– „Социална медицина и здравен мениджмънт”, № 012060/ 2006 г., издаден от Медицинска академия София.

Д-р Иван Георгиев Тянев

Ръководител направление „Медицински дейности” Завършва медицина във ВМИ-Варна през 1991 г. Работи като ордина­тор в ЦСМП-Търговище до 1993 г. От 1993 до 2003 г. е ординатор в Психи­атрично отделение. От 2003 г. е Ръководител направление “Медицински дей­ности” на МБАЛ-Търговище АД.
Придобива специалност “Психиатрия” през 1997 г. и “Здравен ме­ниджмънт” през 2003 г. Има следдипломни квалификации и специализации в България, Италия, CAЩ и Словения.

Татяна Пенева Петрова

Главна медицинска сестра . Завършва УЗГ в МУ София 2011 г. Придобива специалност „Обществено здравеопазване” по Наредба №34 през 2007 г. МУ Варна.
Работи като старша медицинска сестра в ДПО на ОРБ, ДПО на ДКЦ, ГППМП Медика 9, ПКК при „МБАЛ-Търговище”АД, Първо вътрешно отделение при „МБАЛ-Търговище”АД.
От ноември 2016 е Главна медицинска сестра на лечебното заведение
Председател на РК на БАПЗГ Търговище

Николай Рашков Стойчев

Ръководител направление “Икономически дейности” – Завършва висше образование в СА “Д.А. Ценов” гр. Свищов през 2000 г., специалност “Стопански и финансов контрол” и през 2002 г. – спе­циалност “Бизнесанализ”.
От 2001 до 2005 г. работи в Териториална дирекция на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол в отдел Организация и координация на контролната дейност – Област Търговище като младши вътрешен одитор.
От 2005 г. е Ръководител направление “Икономически дейности” на МБАЛ-Търговище АД.

Инж. Иван Дончев Иванов

Ръководител Направление “Административно-стопански дейности” Завършва висше образование през 1997 г. в РУ “А. Кънчев” – Русе, спе­циалност “Машиностроителни технологии и мениджмънт”. През 1997 г. ра­боти в лаборатория “Теория на механизмите и машините” към Русенски университет; 1998-1999 г. – конструктор машини-полуавтомати в “Белинда” ООА гр. Русе; 2001-2005 г. – “Терем-Хан Крум” ЕООД – Търговище – кон­структор. От 2005 г. работи в „МБАЛ-Търговище” АД последователно като инженер-технолог в ХДЦ и инженер, специалист по безопасност и охрана на труда. От 2006 г. е Ръководител направление “Административно-стопански дейности”.

 

Адрес:

Our Address:

Търговище, кв. Запад