ФИЛИАЛ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ – КЪРДЖАЛИ е образователно, изследователско и културно-структурно звено с устойчиво и динамично развитие в състава на Пловдивския университет Паисий Хилендарски.

Университетът е най-голямото държавно висше училище в Южна България и второ по големина в страната след Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Образователната политика на Филиала следва академичния модел за качествено образование на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и е синхронизирана с целите, задачите и потребностите на обществото в регионален и национален мащаб. Мисията му е свързана с повишаване на образователния, научния и духовния потенциал на населението в Източните Родопи чрез подготовката на конкурентноспособни специалисти с висше образование, способни да развиват и прилагат научно-практически знания в различни области на човешката дейност.

Във Филиал-Кърджали се обучават високоспециализирани кадри с висше образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалности от следните професионални направления: „Педагогика“, „Педагогика на обучението по …“, „Биологически науки“ и „Туризъм“. За академичната 2021/2022 г. ще бъдат приети студенти в направленията: „Педагогика“, „Педагогика на обучението по …“ и „Биологически науки“.

Като държавно висше училище, във Филиала се подготвят студенти, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението им. На основание Чл. 95, ал. 7, т. 8 от ЗВО на Р. България, от такси за обучение се освобождават студентите, обучаващи се в държавните висши училища в професионални направления и защитени специалности, по списък, приет от Министерския съвет (за учебната 2021/2021 г. – ПМС №137/25.06.2020 г., Приложение № 1.)

С решение на Академичния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски” Филиал „Любен Каравелов”- Кърджали организира изнесено обучение по акредитирани магистърски програми.

Филиалът е институционално акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация в рамките на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Всички специалности притежават програмна акредитация в съответните професионални направления.

Днес усилията на целия академичен състав са насочени към утвърждаване на Филиал „Любен Каравелов“ като авторитетна и разпознаваема образователна институция чрез организиране на специализирано и качествено обучение, иновативни изследвания в различни научни области и конкурентно участие на пазара на труда.

Във Филиал „Любен Каравелов” се осъществяваше обучение на студенти в следните професионални направления и специалности:
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 1.2. ПЕДАГОГИКА
– Начална училищна педагогика и чужд език
– Предучилищна педагогика и чужд език

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО…
– Български език и английски език
– Български език и история
– История и английски език
– Български език и гражданско образование

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 4.3. БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ
– Биология и управление на природните ресурси

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.9. ТУРИЗЪМ
– Туризъм

Кандидатстването във ФИЛИАЛ-КЪРДЖАЛИ се извършва чрез: полагане на конкурсен изпит или с оценка от държавен зрелостен изпит. Филиалът провежда предварителни и редовни кандидатстудентски изпити.

Филиалът притежава институционална и програмни акредитации от Националната агенция за оценяване и акредитация в рамките на Пловдивския университет.

 

СПЕЦИАЛНОСТИ:

Адрес:

Our Address:

Кърджали, бул. Беломорски 26

Telephone: