В логопедичен кабинет „Дейзи” ще получите професионално и изключително прецизно, обследване на вашето дете. Използват се най-новите методи и диагностични батерии.

Дългогодишен опит на екипа  в диагностика, терапия и превенция на нарушения в детското развитие.

 

Десислава Ташкова
Магистър логопед

Аз съм   Деси  Ташкова магистър логопед.С дългогодишен опит в диагностика и терапия на  езиково-говорна патология при деца .

Малко за мен:

 • През 2004г.  Бакалавърска степен по Логопедия към СУ „Климент Охридски”
 • През 2005г. Магистърска степен По Логопедия към СУ „Климент Охридски”
 • През 2007г. Магистърска степен на „Мениджмънт на образованието” към СУ „Климент Охридски”
 • От 2004г. До сега  Съм управител на Логопедичен Кабинет „Дейзи”
 • От 2011г. До сега Съм базов логопед към СУ „Климент Охридски”

Допълнителни квалификации:

 • Обучителен курс – Заекване – ранна диагностика,  превенция и терапия: Фондация  Сиввена
 • Обучителен курс – Аутизъм-диагностика и терапия посредством картинкова система за комуникация  PECS: Нов Български Университет
 • Обучение по Метод Монтесори: Асоциация Монтесори
 • Картинен тест за фонологично осъзнаване /КТФО/ Превенция на Дислексия на развитието: Логопедичен център „Говори с мен”
 • DDE-II Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието: OS  Bulgaria
 • Тестова батерия „Диагностика и превенция на езика 3-4г.”: Логопедичен център „Ромел”

Член на Асоцияцията на българските логопеди с множество участия в международни конференции. Интересите на г-ца Ташкова са насочени към тежки езикови нарушения.
Логопедичен Кабинет “Дейзи” работи  със специалисти в различни области : психолог , специален педагог, кинезетерапевт, ортодонт.

 

Развитие на детската реч

 • Всяко дете наследява от родителите си способността за говор не като някаква автоматично проявяваща се способност, а само като определено общо предразположение.За да може тази способност да се реализира , новороденото дете трябва да живее и расте сред хора , които говорят един или друг език.
 • През първия месец – звуковете са по-слаби и доста еднообразни , понеже се образуват само от притварянето на устата и все още нямат нищо общо с човешките гласни . Въпреки че приличат донякъде на „а” или широко „ е”
 • През втория месец – детето започва да „гука”, т.е. да издава гърлени звукове наподобяващи – к, г ,х , които през третия месец стават по-ясни.
 • Най-силно и продължително е гукането в четвъртия и петия месец.В края на този период , детето започва макар и рядко да произнася всички звукове с изключение на звуковете, които се произнасят с помощта на зъби.
 • Постепенно „ гукането „ се измества от „ Лепет”. През шестия-осмия месец детето може да произнася огромен брой различни звукове сред, които на преден план излизат вече често произносимите устнени съгласни / б, п, м, в / и езичните / д, т, л/ Особено важно за тази фаза е обстоятелството, че детето не само може да изговаря тези звукове , но и започва като резултат от преграждането на издишната струя от езика на устните да образува сричкови съчетания „ ма-ма-ма” ба-ба-ба” „па-па-па” и т.н.
 • Детето слуша възрастните и повтаря най-вече в доста изменен вид названията^ но постепенно започва да ги свързва трайно с обозначаваните от тях предмети и лица. Това стова най-рано през деветия месец а най-често през единайстия или дванайстия месец.
 • В края на първата и началото на втората година – детето вече може да изговаря 4-5 думи.
 • До края на първото шестмесечие от втората година – детето м0же да използва около 30-40 думи.
 • През второто шестмесечие от втората година , когато детето мoже да ходи добре, то бързо и непосредствено опознава околните предмети и с помощта на възрастните научава техните имена.Към края на втората година детето използва около 300-400 думи в своя речник.
 • Към края на третата година – детето знае около 1000 думи и привършва в основни линии формирането на всички граматически категории/ род, число, време, лице
 • Пълното усвояване на целите парадигми на изменяемите думи с всичките им особености и тънкости продължава дълго време -до края на петата или до кроя на седмата година , когато детето владее вече около 3-4 хиляди думи.

Въпреки изнесените данни трябва да се има предвид, че развитието на всяко дете е строго индивидуален процес, който протича с различни темпове и специфика.

 

Логопедичен кабинет

 

Логопедичен кабинет Дейзи извършва, диагностика и терапия на езикови и говорни нарушения при деца и младежи.

Работи със системи одобрени от МОН

Работата със детето е индивидуална и се базира на интересите и нуждите на детето

Развитие на комуникативни умения

Извършва се диагностика за готовността на детето за постъпване в училище

Работи се с водещи фирми в производството на игри развиващи когнитивните процеси – внимание, мислене, памет

Разполага с кътове по интереси – рисуване, моделиране, конструиране

Кабинета се намира в кв.“Света Троица“ ул.Бургас бл.378 на гърба на 45 СОУ Константин Вличков.

 

Логопедичен кабинет Дейзи извършва, диагностика и терапия на езикови и говорни нарушения при деца и младежи.

 

Артикулационни нарушения
Те са едни от най-често срещаните в нашата практика. Изразяват се в замени (субституции), пропуски (елизии), изопачаване на съгласни.

Най-често са засегнати онтогенетично средни и най-вече онтогенетично късни съгласни звукове, отличаващи се със сложен артикулационен фокус. Това са звуковете от групите на

 • съскавите – с, з, ц
 • шушкавите – ш, щ, ч, ж
 • сонорите – р, л
 • веларните – к, г

причините за това нарушение могат да бъдат

 • функционални
 • органични

 

Заекване!
То се характеризира с блокажи на говора, резултат от спазми в говорния апарат с различна степен на тежест. В следствие на спазмите речта е накъсана, лишена от плавност, съпроводена с речеви емболи, синкинези и мъчителни усилия за продуцирането и конторлирането и. Плитко, неикономично дишане, вегетативните смущения при говор (изчервяване, изпотяване, сърцебиене) и вторични психични наслоения също са елементи в клиничната картина на заекването. Теориите за причините за появата на заекването са многобройни, но едни от най-честите са:

 

Вродени предразполагащи:

 • наследственост
 • леворъчие
 • увреди на главния мозък в различни периоди от развитието

 

Външни предразполагащи:

 • условия на живот, семейство, детска градина, училище
 • подражание
 • уплаха/страх
 • ускорено/забавено речево развитие

 

Предизвикващи причини:

 • остра психическа травма
 • продължително действащи психотравмиращи ситуации
 • травми
 • интоксикации

 

Неизяснени причини:
Кабинетът разполага с диагностична карта за заекващи деца от предучилищна възраст, която е авторска изработка и няма аналог в практиката.

 

Детска говорна апраксия.
Тя се характеризира с разстройства в дишането, гласът е ринофоничен, а нарушенията в прозодиката са леки, не съвсем типични. Изразяват се в забавен темп и накъсан от мъчителни паузи говор. Едни от водещите симптоми на това нарушение са артикулационните грешки. Причините за появата на детската говорна апракция са локални поражения в кората на главния мозък, вродени или рано придобити.

 

Специфично езиково нарушение.
В последните години това нарушение е едно от най-често срещаните. Характеризира се с късно начало на речта (или липса на такава до 4 – 5 години). Речта на тези деца се формира по-късно (от нормалното) и е с многобройни нарушения в звукопроизношението, в речниковия запас и всички компоненти на езиковата система. Речта на тези деца е трудноразбираема за околните. Много важно тук е да се спомене, че тези деца за с нормален слух и интелект в нормата. Причините могат да бъдат:

 • органични поражения в доминиращото мозъчно полукълбо
 • черепно-мозъчни травми в ранна детска възраст(или по време на раждане)
 • асфикция – липса на кислород (увита пъпна връв)

 

Тези повреди от своя страна водят до снижена въсбудимост на нервните клетки и тяхната бърза изтощаемост

 

Ринолалия
Наличие на проблеми  в говора  при вродена цепка  на устна и /или небце и велофарингиална недостатъчност

 

Гласови нарушения – афония, дисфония, ринофония
Състоящи се в нарушение  на качеството, височината ,силата и тембъра на гласа,  вследствие от функционални  или органични  причини

 

Специфични нарушения в развитието на училищни умения – Дислексия, Дисграфия, Дискалкулия.

 • Дислексията е специфично нарушение при четене изразяващо се в трудности в прочитането на букви, срички ,думи, изречения или текст, които от своя страна повлияват разбирането на прочетения материал.
 • Дисграфията е специфично нарушение при писане ,което оказва отражение върху графичната коректност и смислово съдържание на написаното.

Причините за тези нарушения могат да възникнат на базата на мозъчна дисфункция , но не е следствие от някакъв специален доказан структурен дефект. Не е следствие от интелектуална недостатъчност , социална или педагогическа занемареност. Те са специфичен когнитивен проблем , често е генетично обусловен и свързан с по-явни или скрити дефицити в развитието на устния език.

Адрес:

Our Address:

София, ул. Бургас, бл. 378, на гърба на

Telephone:

-

Email:

-

Web:

-