И-Трейнинг ООД е център за обучение и професионални консултации притежаващ кnow-how в областта на бизнес обученията.

Центърът е общество на професионалисти в мениджмънта, маркетинга и продажбите, човешките ресурси и обученията, които предоставят обучения, консултации и материали за бизнеса адаптирани за пазарите на страните от Централна и Източна Европа.

Мисията ни е да подпомогнем нашите клиенти в изграждането на маркетингова визия и да я претворим заедно в успешен и проспериращ бизнес, като им предоставяме бизнес обучения и актуална информация за най-добрите управленски, маркетингови решения, основани на дългогодишна практика и пазарен опит.

e-Training e уникална система за обучение, която съчетава изпитаните методи на традиционното обучение с най-новите технологии.

Притежаваме редица обучаващи софтуерни продукти и системи.

Предлагаме ви най-добрите решения и професионални съвети в зависимост от нуждите ви и конкретния случай.

Индивидуалния подход е в основата на успешното удовлетворяване на всички клиентски изисквания и постигането на най-добрите резултати.

Фирмени обучения:

Да се развият бизнес умения и способности на обучаваните в дискутираните области, като се използват съвременни методи на обучение;

Да се предоставят на обучаваните изпитани техники и концепции за усъвършенстване и развитие в областта на бизнеса по интересен и заинтригуващ начин;

Обучаваните да бъдат подготвени за реални бизнес ситуации като упражняват тези техники в раздвижена и позитивна обстановка, чрез използване на подходящи методики;

Да се повиши увереността на обучаемите и изгради нужната нагласа при работа.

Да се повиши работната им ефективност и ефикасност, с което да станат по-полезни за организацията;

Обучаемите да получат възможност за самоанализ и точна оценка на необходимите умения за позицията им в организацията.

Индивидуални обучения:

Да се развият бизнес умения и способности на обучаваните в дискутираните области, като се използват съвременни методи на обучение;

Да се предоставят на обучаваните изпитани техники и концепции за усъвършенстване и развитие в областта на бизнеса по интересен и заинтригуващ начин;

Обучаваните да бъдат подготвени за реални бизнес ситуации като упражняват тези техники в раздвижена и позитивна обстановка, чрез използване на подходящи методики;

Да се повиши увереността на обучаемите и изгради нужната нагласа при работа.

Да се повиши работната им ефективност и ефикасност, с което да станат по-полезни за организацията;

Обучаемите да получат възможност за самоанализ и точна оценка на необходимите умения за позицията им в организацията.

Yazaki

Нашият екип

Обучаващите и консултантите ни са действителни мениджъри по продажби и маркетинг, придобили своите умения и практически опит във водещи международни фирми на българския пазар. Съчетанието между практически опит и отлична научна подготовка е предпоставка за успешен диалог с клиентите и създаване на ясна визия за нуждите им.

Екип специализиращ в темите “Продажби, мениджмънт, маркетинг, мърчандайзинг и застраховане”

Явор Янкулов PhD

Професионален опит:
Доктор по икономика (Управление на продажбите), преподавател в Катедра “Търговия” на УНСС.

Провел е над 400 обучения.
Заемал е позиции на Търговски и Маркетинг директор, Мениджър на проект за изграждане и организация на работата на вериги търговски обекти; Мениджър на проекти “Продажбен процес” за финансови институции, продажби чрез агентска мрежа, магазинни продажби, работа с вериги и др. Консултант и външен Мениджър на проекти при изграждането на търговски дистрибуционни системи и др.

Професионални интереси и практически опит в областите:
Управление на продажбите, Директен маркетинг, Потребителско поведение, Пазарни проучвания.
Автор на над 60 публикации, сред които книгите “Продажбата е лесно нещо” – практическо ръководство за управление на продажбите, “Търговски мениджмънт”, “Мотивация на търговци и търговски екипи”, “Организационна култура на тъговците в България: изследване и препоръки за мениджмънта”.

“We would like to express our gratitude to Mr. Yavor Yankulov  for being one of the leading consultants and a valuable team member in a sales development project. Thanks to Mr. Yankulov’s expertise in the field of sales and sales management in several months we successfully designed, tested and implemented throughout our entire own store network a structured and effective sales approach. Mr. Yankulov was instrumental in setting standard that raises the levels of customer acquisition and satisfaction in the GloBul retail outlets. His contribution was invaluable with the provision of a follow up system of checking and measuring the progress of the sales staff development. He brought youthful enthusiasm, solid experience his novel ideas into this assignment and we highly appreciate his deep understanding of our organization’s needs and his dedication to meet them.”

Vasil Chalashkanov, Retail Sales Manager
Sonia Slavcheva, Human Resources and Administration Manager
Stanislava Zaprianova, Head of Training and Internal Communication Section

COSMO BULGARIA MOBILE EAD

Цветан Давидков, DSc

Професионален опит:

Преподавател в Стопански факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”, катедра “Стопанско управление”. Чете курсове по: Основи на управлението, Предприемачество, Организационно поведение, Бизнескомуникации и връзки с обществеността.
Участва в обучителни и консултантски проекти. Сред тях са: Солвей-Соди АД, Алианц – България холдинг, “Фитинги” – Монтана, Шнайдер Електрик Перущица, Института за публична администрация и европейска интеграция, банки, министерства, нестопански организации.

Образование и Професионална квалификация:
Специализирал е преподаване на управленски знания, бизнескомуникации, предприемачество и малък бизнес, проектно управление, дистанционно обучение и др. във Великобритания, Холандия, Белгия, Германия, Швеция, Ирландия, Чехия, Унгария и др.
Професионални интереси и практически опит в областите:
Предприемачество, организационна култура, комуникации. В тези области е публикувал монографии, учебници, статии.

Мария Кехайова, PhD

Професионален опит:
Доктор по икономика, професионално направление Маркетинг. Преподавател в катедра Маркетинг на Икономически университет – Варна от 1996 г. Преподавани дисциплини: Маркетинг – общ курс; Маркетингови проучвания – І и ІІ ниво; Потребителско поведение; Продуктови анализи и проекти; Маркетингови комуникации.
Заемана позиция като мениджър на сектор маркетингови проучвания и реклама в “АПЕА – регионален център на BBSS Gallup International”.

Професионални интереси и практически опит в областите:
Потребителско поведение; анализационни техники и методики за изучаване на поведението (индивидуално и организационно); методики за оценяване и анализиране на маркетинговото представяне на фирмите; управление на взаимоотношения с клиенти. Проведени изследователски проекти – медийни изследвания; изследвания на потребителската удовлетвореност; информационни технологии при управление на снабдителните вериги в малки и средни предприятия; възприемано качество на здравни услуги; потребителска ценност на образователни продукти; оценка на представянето на системи за взаимоотношения с клиенти.

Иван Янакиев

Професионален опит:
Притежава професионална квалификация, ръководен опит и добра репутация, придобити с 13-годишна работа в застраховането и удостоверени с лиценз от Комисията за финансов надзор. Заемал е ключови позиции (началник отдел, мениджър на проекти, заместник изпълнителен директор, член на борда на директорите) във водещи български компании (Булстрад живот, Банка ДСК, ДСК Гаранция, Граве, ING и КД Живот).

Професионални интереси и практически опит в областите:
Развитие на продуктите (застраховки “Живот” – традиционни и unit-linked, застраховки “Злополука”, здравни застраховки); Развите на каналите (банково застраховане, директни В2В продажби, собствени агенти); Управление на проекти в застраховането (лицензиране на нови компании, предоставяне на нови услуги на застрахователни компании); Проучвания на пазара (кленти, продукти, канали, конкуренти, регулаторна и данъчна рамка); Продуктови иновации; Корпоративно управление.

Сирма Донева

Професионалист в областта на управлението на човешките ресурси и организационното развитие с поглед върху цялостния бизнес.

17-годишен опит на висши ръководни позиции в международни и български компании от различни сектори – производство и дистрибуция на бързооборотни потребителски стоки, B2B, ИКТ, търговия на дребно.

Ръководител проекти за осъществяване на промяна от различен мащаб.

Лектор на конференции по теми от областта на УЧР и вътрешните комуникации. Отличен модератор на срещи и дискусии.

Адрес:

Our Address:

Младост 1, бул. Йерусалим), бл. 40, вх. 1, ап. 45

Telephone: