Фирма “Интерброкс” ООД е регистрирана през 1999 година и е пълен борсов член на “Софийска стокова борса” АД от 03 април 2000 година. Основната дейност на фирмата е извършване на квалифицирана посредническа дейност при покупко-продажбата на стоки, търгувани на стоковите борси, осигуряване на целенасочена информация за пазарните и ценови условия. Компанията ни непрекъснато се модернизира и е насочена към висококачествено и комплексно обслужване на клиентите ни.

За постигане възможно най-доброто обслужване на нашите клиенти, дружеството разполага с най-големия брой акредетирани висококвалифицирани брокери, специализирани в търговията с различни групи стоки.

Широкият ни практически опит, придобит при сключените повече от 800 борсови договора с обект различни стоки от петролни продукти, метали и резервни части, до основни хранителни стоки, а също и богатите ни познания за местния и чуждестранен пазар, ни дават възможност да предлагаме на нашите клиенти предварителна информация за текущата пазарна конюнктура на съответната стока, като по този начин улесняваме максимално клиента при определянето на неговите окончателни условия по борсовата поръчка.

С цел постигане на максимално достоверна пазарна информация, фирмата е установила трайни контакти с международни информационни източници отразяващи цените на основните суровини, котирани на световните борси, поддържа и постоянно обновява своята база от игри, придобити чрез маркетингови проучвания.

Във връзка с действащия от 01 юли 2006 година Закон за обществени поръчки (ЗОП),обнародван в Държавен вестник, бр. 37 от 05 май 2006 г.,чл.90, ал.1, т.11 и чл. 103, ал.2, т.9, в качеството си на борсов член «ИНТЕРБРОКС» ООД приема поръчки и осъществява борсови сделки за покупка на стоки, обект на обществени поръчки, възлагани от държавни предприятия и дружества.

Освен борсовата си дейност дружествето ни осъществява и директни търговски операции при покупко-продажба на черни и цветни метали на вътрешния пазар, при внос, експорт и реекспорт.

БОРСОВО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

В качеството си на пълен борсов член фирмата извършва борсово представителство и сключва борсови сделки въз основа на Закона за стоковите борси и тържищата, актовете на неговото прилагане и правилника на „Софийска стокова борса” АД.

Стоките търгувани на борсата се разделят на три основни групи:

  1. група „Хранителни стоки”.
  2. група „Нехранителни стоки”.
  3. група „Зърно”.

Преди сключване на всяка борсова сделка фирмата сключва договор за борсово представителство със своя клиент (доверител), към който се прилага конкретната поръчка, съдържаща подробно описание на стоката и условията за нейната продажба или покупка.

Сключваните на борсата сделки са предимно:

  • сделки с незабавно изпълнение, при които страните договарят доставка на налични стоки в срок до 10 (десет) работни дни след сключването им.
  • форуърдни сделки, при които страните се задължават да продадат или купят стока по цена, определена при сключването им с установен точен срок за изпълнение на доставката.

Адрес:

Our Address:

София, ул.Антон Чехов № 59