Институтът по инженерна химия (ИИХ) е академична специализирана научна организация по инженерна химия към Българската академия на науките (БАН) и основен национален изследователски център по инженерна химия и биохимично инженерство.

Основната задача на ИИХ е да допринесе за устойчивото развитие на околната среда на страната със своята научна методология, научен капацитет и богат опит в научните и приложните изследвания в областта на химическата технология и индустриална биотехнология. Основните направления в изследователската и приложна дейност на ИИХ напълно съвпадат с обявените приоритети в Националната и Европейската стратегии 2020 и могат да се систематизират както следва:

–   Енергия и енергийна ефективност

–   Развитие на зелени и еко-технологии

–   Нови материали и технологии

–   Информационни и комуникационни технологии

–   Биотехнологии и получаване на чисти продукти

През годините в ИИХ са разработени и подготвени за промишлено приложение повече от 40 нови процеса, оборудване и технологични схеми с опазващ околната среда или енергоспестяващ ефект.

Научният състав на ИИХ е признат на международно ниво за принос в развитието на методи, използващи течни мембрани за едновременна екстракция и концентрация на ценни разтворени вещества в природни източници, както и токсични вещества от отпадни води.

Изследванията в областта на биотехнологиите, отнасящи се за различни ферментационни и ензимни процеси, се прилагат на практика във фармацевтичната промишленост, както и за биологично пречистване на отпадъчните води при интегрирани процеси за третиране на отпадъци, комбинирани с производството на енергия от възобновяеми източници.

Разработени са нови методи за оптимално използване на енергията в периодични и непрекъснати химични и биохимични процеси, както и за моделиране на многокомпонентно равновесие между течности и пари.

Съвсем нова област е проучването, разработването и оптимизирането на процесите на горивни клетки (химични и микробиологични) за получаване на енергия при едновременно отстраняване на някои замърсители на околната среда.

Ежегодно се публикуват около 70 научни статии, изнасят се около 70 доклада (90% от тях на международни конференции) и се забелязват повече от 500 цитирания на научните приноси на Института.

Научният състав на Института се състои от 32 души: 7 професора, 9 доцента, от които 5 имат научна степен доктор на науките, а
25 – докторски степени. В Института се обучават и 8 докторанта.

Управление

Директор
Проф. Драгомир Янков, Д-р

Телефон: (359) (2) 870 20 88 и (359) (2) 979 3279

E-mail: yanpe@bas.bg

Научен секретар
Доц. Даниела ДЖОНОВА-АТАНАСОВАД-р
Телефон: (+359) (2) 979-32-27
E-mail: dzhonova@bas.bg

Председател на общото събрание
Проф. Наташа Ваклиева-Банчева, Д-р

Телефон: (359) 2 979 3481

E-mail: vaklieva@bas.bg

Председател на колоквиума
ДоцТатяна ПетроваД-р
Телефон: (359) 2 979 3281
E-mail: petrova@ice.bas.bg

Главен счетоводител
Роза Костова

Телефон: (359) (2) 870 54 59 и (359) (2) 979 30 98

E-mail: roza1920@abv.bg

Канцелария
Катя Тенева

Телефон:(359) (2) 8704227 и (359) (2) 979 32 88

E-mail: ichemeng@bas.bg

Адрес:

Our Address:

София, ул. академик Георги Бончев бл. 103

Telephone: