Фирма „МОНЕЛ” ООД е регистрирана през м. март 2004 год. и се представлява от ВАЛЕРИ ИВАНОВ, в качеството си на Управител.

Дружеството разполага с необходимите транспорт, механизация и апаратура, както и с квалифициран ръководен и изпълнителски персонал, което ни позволява да изпълняваме поетите ангажименти към своите клиенти с отлично качество и в рамките на договорените срокове.

Водени от желанието за непрекъснато подобряване на качеството на дейността на фирмата ни, през 2010 г. внедрихме система за управление на качеството със сертификат EN ISO 9001:2008.

Конкурентноспособността, развитието и просперитетът ни зависят изключително от запазване на съществуващите и завоюване на нови позиции на пазара. Тази задача се осъществява с непрекъснато усъвършенстване и професионализъм на нашата работа, в резултат на което предлагаме продукти и услуги, отговарящи на съвременните динамични изисквания.

Фирмата разполага с програмен продукт „БИЛДИНГ МЕНИДЖЪР” за офериране и отчитане на строителния процес.

Предлагани услуги

 • Доставка и монтаж на ел. оборудване за химическата, металургическата и енергийната промишленост;
 • Доставка и монтаж на ел. инсталации ниско и средно напрежение, в т. ч. пожароизвестителни инсталации, пожарогасителни инсталации;
 • Извършване услуги с автовишка – 24 м; Отдаване под наем;

Последни проекти

 • Булстрат Арена – гр. Русе
 • “Аурубис” АД – гр. Пирдоп
 • “Монтюпе” ЕООД – гр. Русе

Други проекти

 • Осветление склад „ТЕХАСО” в „ПРИСТА ОЙЛ” – гр. Русе
 • Монтаж ел. инсталация, монтаж соларна система „WIESSMANN”, ремонт отоплителна инсталация на фирма „Сигма” ООД – гр. Русе
 • Мониторинг на вредните вещества в атмосферния въздух в „ТЕЦ – РУСЕ – ИЗТОК”
 • Монтаж на абонатни станции в ССО – гр. Русе
 • Подмяна и ремонт на улично осветление – с. Голямо Враново, с. Чилнов , с. Бабово
 • „РГГУ – К 4 – част КИП и А – ТЕЦ – РУСЕ” – гр. Русе
 • „Ремонт и реконструкция ресторантски комплекс „ЛЕВЕНТА” – част ЕЛ и ОВ
 • „Преустройство на съществуващ цех в Предприятие за производство на консерви” – с. Ряхово
 • „Демонтаж на съществуваща смесителна камера – част ЕЛ и КИП ”, „Кумерио Мед” АД – гр. Пирдоп
 • „Монтаж и пуск в част Електро и КИП”, „Кумерио Мед” АД – гр. Пирдоп
 • „Демонтаж на стар въздушен компресор PGV Лайпциг”, „Химремонтстрой” АД
 • Изграждане на 3 S – Center – TOYOTA – гр. Русе, фирма „НИКОМ” ООД – гр. Русе
 • Шивашки цех, фирма „МОД & КО” – с. Долна Студена, Община Бяла
 • „Реконструкция на управление на кранове”, „Спарки” АД – гр. Русе
 • „Монтаж и опроводяване на поточна линия за памперси”, „Фикосота – Синтез” – гр. Шумен
 • „Доизграждане на подкранов път и окабеляване на телферен кран 50 kN”, „Интерком груп” ООД – база Бургас
 • „Електро монтажни работи”, „Фибран България”АД – гр. Русе
 • „Електро монтажни работи” – МОЛ гр. Варна
 • „Цех за преработка на използвани акумулаторни батерии”, част Електро, „Монбат”АД – гр. Монтана
 • „Монтаж и опроводяване на машини за леярски сърца” – „Монтюпе” – гр. Русе
 • „Демонтажни и монтажни работи по внедряване на Автоматизирана система за управление на Котлоагрегат №1” – ТЕЦ „Свилоза” АД – гр. Свищов
 • „Монтаж на кран на територията на „АКУМАЛУКС” АД гр. Асеновград” – „Ремотекс систем” ООД
 • „Реконструкция на оперативни вериги на задвижки, помпи и вентили на цех 608 – Производство на амоняк” – „Неохим”АД – гр. Димитровград
 • „Производствена сграда с офиси и магазини в УПИ IV – 311”, част Електро – „Електра” ООД – гр. Русе
 • „Инсталация на електрически системи по проект ”Сердика Център” – гр. София”, „Сатурн-2” ООД – гр. Бургас
 • „Електро-монтажна дейност по кораби от програмата на „Корабостроителница Русе” ЕАД, „Варна Про” АД – гр.Русе
 • „Монтаж на ел. лъчево отопление и декоративно осветление на църква” Св. Николай Чудотворец”, „Челопеч Майнинг” ЕАД – с. Челопеч
 • „Електромонтажни, инсталационни, строително-монтажни и пусково наладъчни работи на обект “Monbat Recycling”, „Монбат” АД – гр. Букурещ
 • „Доставка и монтаж на ел. табло, осветление и контакти, в зона на фундамент на миеща машина Technofirma 3” на обект “Монтюпе” – гр. Русе
 • „Доставка, монтаж и захранване на ел. табло TC machines-CH2” на обект „Монтюпе” – гр. Русе
 • „Доставка на кабели и кабелни трасета и изпълнение на електрозахранване на пещи за изкуствено стареене IUT в завод “Монтюпе” ЕООД – гр. Русе
 • „Изработка, доставка, монтаж и подвързване на силово РТ TC26 – newMO2.2 в завод “Монтюпе” ЕООД – гр. Русе”
 • „Доставка на кабели и изграждане на електрическа инсталация за управление на транспортни ленти в корпус 402, 404 и 405” на обект „Неохим” АД – гр. Димитровград

Адрес:

Our Address:

Русе, ул. Николаевска 80