ЕКОМАКС е частно търговско дружество, специализирано в управлението на отпадъци и екологичен инженеринг, което работи успешно на вътрешния и на международния пазар от 2005 година до днес.

Дружеството разполага с надлежно издадени разрешителни от Министерство на Околната Среда и Водите на Република България за транспортиране, складиране и третиране на над 800 вида(кода EWC) опасни и неопасни отпадъци.

Дружеството разполага с надлежно издадени лицензи от Министерство на Транспорта на РБългария за превоз на отпадъци и товари в страната и в чужбина.

Дружеството разполага и с три сертификата за качество: ISO9001, ISO14001, ISO18001 по управление на отпадъци.

ЕКОМАКС напълно е привело дейността си в съответствие с последните изисквания на европейското и на националното законодателство в сферата на опазването на околната среда и управлението на отпадъци.

Дружеството разполага с два административни офиса в България, съответно в София и във Варна, както и с три площадки за складиране и третиране на отпадъци, съответно в градовете Шумен, Нови Пазар и Велики Преслав.

Площадките за съхранение на отпадъци са с обща площ от близо 30 дка и са инфраструктурно и технически обезпечени за да може на тях да се извършват, с най-високо качество, необходимите процеси по приемане, складиране, третиране и експедиране на различини видове опасни и неопасни производствени и/или битови отпадъци.

Освен със собствени бази за приемане на отпадъци, дружеството разполага с богат и разнообразен машинен парк от специализирани леко и тежкотоварни превозни средства, подемно-транспортна техника, модерни машини и всякакве техника за товарене, транспортиране, обработка и оползотворяване на отпадъци.

Клиенти на дружеството са водещите, структуроопределящи предприятия в България, между които и редица първокласни чуждестранни инвеститори, работещи в сферата на производството, енергетиката и комуникациите.

Основно конкурентно преимущество на ЕКОМАКС е, че успява да предложи на своите клиенти комплексна услуга по управление на отпадъци и екологичен инженеринг, включваща изкупуване на всички видове вторични суровини, приемане на опасни отпадъци и неопасни отпадъци за обезвреждане/оползотворяване, транспортиране на отпадъци, консултантска помощ в сферата на управлението на отпадъци и опазването на околната среда и други.

В дейността си ЕКОМАКС се развива в следните основни направления:

 •     Управление на рециклируеми отпадъци – търговия и третиране на вторични суровини;
 •     Управление на не-рециклируеми отпадъци – опасни отпадъци и неопасни производствени отпадъци;
 •     Екологичен инженеринг;
 •     Спомагателни дейности и услуги.

За да отговори в максимална степен на потребностите и изискванията на своите клиенти, както и за да диверсифицира гамата от предлагани услуги, ЕКОМАКС поддържа спомагателни дейности като: сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци(ТБО) от заводи и общини, зимно поддържане и снегопочистване, услуги и отдаване под наем на специализирана техника, разрушаване на сгради и извозване на строителни отпадъци, репатриране и разкомплектоване на излезли от употреба МПС, шредиране и преработка/рециклиране на отпадъчни кабели, доставка на технически газове, управление на зелени площи, строително-ремонтни дейности, консултантска дейност в сферата на опазването на околната среда, пробовземане и лабораторни анализи в акредитирана лаборатория.

Мисия и ценности на Екомакс ООД

ЕКОМАКС е хармонично цяло от личности с различни професии и интереси, обединени в екип, които осъзнават непрекъснато нарастващата важност на проблема с опазването на околната среда, в регионален и в глобален мащаб.

Екипът на ЕКОМАКС, изповядва идеята, че симбиозата “човек-природа” може реално да бъде постигната по пътя и с инструментите на “бизнеса” и се чувства призван да намери и внедри в практиката, модерни и устойчиви решения на съвременните екологични проблеми. Едновременно с това тези решения трябва да са икономически обосновани, както за фирмата, така и за нейните клиенти и трябва да допринасят пряко за техния просперитет като търговски дружества.

Фирма ЕКОМАКС е избрала да се развива активно в областта на управлението на отпадъци и в екологичния инженеринг като инвестира и реинвестира в печеливши начинания, водещи от своя страна до рационално използване на ограничените природни ресурси и/или до предотвратяване на негативното въздействие от човешката дейност върху околната среда.

ЕКОМАКС разбира, че генерирането на отпадъци е сериозен проблем и отговорност на всеки човек и на всяка организация, а оползотворяването-рециклирането е най – доброто решение на този проблем.

В тази връзка, ЕКОМАКС насочва усилията си да предложи най-добрите решения на проблемите, свързани с отпадъците като създава повече и по-достъпни възможности за всеки, да се включи активно в процеса на рециклиране като по този начин даде своя личен /или колективен/ принос за опазването на околната среда.

 

ДЕЙНОСТИ

Управление на рециклируеми отпадъци

УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЦИКЛИРУЕМИ ОТПАДЪЦИ

Изкупуване и търговия с метални и неметални вторични суровини, в т.ч. товарене, транспортиране, нарязване, шредиране, балиране, разкомплектоване и оползотворяване на метален и на неметален скрап.

Събаряне на сгради и извозване на строителни отпадъци

СЪБАРЯНЕ НА СГРАДИ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Управление на опасни отпадъци

УПРАВЛЕНИЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

Разполага със собствени, модерни, инфраструктурно и технически обезпечени площадки за приемане, съхранение и третиране на близо 800 вида опасни и неопасни отпадъци.

Доставка на технически газове

ДОСТАВКА НА ТЕХНИЧЕСКИ ГАЗОВЕ

ЕКОМАКС предлага на своите клиенти пълната гама от технически газове и оборудване за тяхното приложение

Екологичен инженеринг

ЕКОЛОГИЧЕН ИНЖЕНЕРИНГ

Екомакс ООД извършва специализирани услуги по разчистване на всякакви терени от нежелана дървесна, храстова и тревна растителност и растителни отпадъци – почистване, шредиране, мулчиране и компостиране на всякаква нежелана растителност и растителни отпадъци.

Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО

СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО

ЕКОМАКС има техническа и персонална обезпеченост за да извършва услуги по сметосъбиране и по сметоизвозване на твърди битови отпадъци или на производствени отпадъци, приравнени към битови.

Комплексно обслужване на производствени мощности

КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ

Консултантска дейност

КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ

Експертите ни са с доказан опит в консултантската дейност, не само за частта превантивна дейност, но и за реализирането и разработването на програмни и нормативни документи

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

 

 

Разрешителни и сертификати на Екомакс за управление на отпадъци

Дружеството ни разполага с надлежно издадени разрешителни от Министерство на Околната Среда и Водите на РБългария за транспортиране, складиране/съхранение и третиране на над 800 вида(кода EWC) опасни и неопасни отпадъци. Освен с комплексно разрешително, с разрешително за дейности с отпадъци и с регистрационен документ за транспортиране на отпадъци, дружеството ни разполага и с надлежно издадени лицензи от Министерство на Транспорта на РБългария за превози в страната и в чужбина. Фирмата разполага и с три сертификата за качество: ISO9001, ISO14002, ISO18001 за управление на отпадъци и екологичен инженеринг.

ЕКОМАКС напълно е привело дейността си в съответствие с последните изисквания на европейското и на националното законодателство в сферата на опазването на околната среда.

Моля, информирайте се относно видовете отпадъци, които можем да приемаме за обезвреждане/оползотворяване/ от нашите разрешителни и при желание от Ваша страна се свържете с нас на посочените в “Контакти”, координати.

 

Екомакс
ОФИС СОФИЯ

 • гр.София, бул.България №98, ап. 2А
 • М: 0898 562 834
 • e-mail: hristov@ecomax.bg

Екомакс
База Шумен

 • гр. Шумен, бул. Мадара № 42
 • (вход от ул. Цветан Зангов № 20)
 • Адрес за кореспонденция:
 • гр.Шумен 9700, п.к.1029
 • Т: 054 88 22 15
 • Ф: 054 88 22 13
 • М: 0899 134 399
 • e-mail: sevova@ecomax.bg

Екомакс – вторични суровини
База Нови Пазар

 • гр. Нови Пазар
 • Индустриална Зона, бул. Цар Освободител
 • Т: 0537 2 20 30
 • Ф: 0537 2 43 00
 • М: 0882 383 703

Екомакс
База Велики Преслав

 • гр. Велики Преслав
 • Индустриална Зона, кв.Кирково
 • Т: 0538 4 32 15
 • Ф: 0538 4 32 15
 • М: 0882 383 717

Адрес:

Our Address:

Варна, ул. Ген.Колев № 54, офис 21, ет. 5