Благодарение на коректността, експедитивността и дългогодишния опит на Дунавски драгажен флот АД Русе в областтите добив на инертни материали и в извършването на транспортни и товаро-разтоварни дейности, дружеството се радва на заслужено доверие от страна на многобройните си клиенти

Дунавски драгажен флот АД Русе има 50-годишна история в производството и доставката на инертни материали.

Днес дружеството разполага с две производствени бази – в Русе и в Тутракан, които непрекъснато поддържа и усъвършенства, според нуждите на вътрешния и външния пазар.

Услуги, продукти и дейности на ДДФ

За своите партньори и клиенти, дружеството осигурява добавъчни материали за строителствототранспортни и пристанищни услуги, които да отговарят на техните изисквания, на нормативните документи и на съответните продуктови стандарти. При извършването на своята дейност, Дунавски драгажен флот АД изучава задълбочено нуждите и очакванията на клиентите си и предприема съответните действия, с цел повишаване на удовлетвореността им.

Дружеството активно поддържа и усъвършенства качеството на продуктите си чрез подобряване на инфраструктурата и технологичните процеси. Залага също и на повишаване на квалификацията на персонала, което е дълготрайна инвестиция, гарантираща качество на извършваните услуги. Важен инструмент, с чиято помощ постигаме това, е Интегрираната система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, която дружеството е внедрило и успешно прилага, съгласно изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14 001:2005 и OHSAS 18001:2007.

 

Кораборемонтна дейност – ДДФ

Кораборемонтна дейност от Дунавски Драгажен Флот Фирма ДДФ Инвест АД е част от Дунавски драгажен флот АД и през 2011 година е одобрена за извършване на заваръчни дейности по кораби и плаващи съоръжения, които са обект на надзор от Български корабен регистър. Фирмата притежава и лиценз за извършване на дейността по поддръжката, ремонта и преустройството […]

Прочетете повече 

Пристанищна дейност – ДДФ

Дунавски драгажен флот АД – Русе разполага със собствено пристанище, което има регионално значение и работи съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. Пристанищна дейност на ДДФ, а именно: обработка на насипни и генерални товари швартови услуги буксировка маневрени услуги снабдяване на кораби с ел. енергия и комуникации техническо […]

Прочетете повече 

Транспортна дейност – ДДФ Русе

Дунавски драгажен флот АД извършва транспортнa дейност в областта на речния транспорт и в превоза на насипни товари. Разполага със собствени кораби, както и с тласкани баржи с товароносимост 1900 тона за превоз на сухи насипни товари по река Дунав – желязо, руда, дървен материал, въглища. ДДФ Русе извършва и услуги с тежкотоварна техника. Разполага […]

Речна баластра 0/ 45 мм

Речна баластра 0/ 45 мм – Предназначена за пътища и други строежи Изпитвана характеристика, означение Резултат от изпитването Допустими стойности на резултата 1 2 3 Категория за зърнометричен състав GA90 БДС EN 13242:2013 Индекс за плоски зърна, FI 5 ≤10 за категория FI10БДС EN 13242:2013 Съдържание на фина фракция, f 1.3% от масата ≤3 за […]

Прочетете повече 

Пясък – фракциониран 0/ 4 мм

Пясък – фракциониран 0/ 4 мм – за производство на бетон Изпитвана характеристика, означение Резултат от изпитването Допустими стойности на резултата 1 2 3 Категория за зърнометричен състав Gf90 БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008 Съдържание на фина фракция, f 0.7% ≤3 за категория f3БДС EN 12620:2013 Съдържание на отмиваеми частици 0.6% ≤3 за бетон от групи III […]

Прочетете повече 

Речен пясък 0/ 2 мм

Речен пясък 0/2 мм – за производство на замазки, лепила, смеси, хоросан и варови изделия   Изпитвана характеристика, означение Резултат от изпитването Допустими стойности на резултата 1 2 3 Категория за зърнометричен състав Gf85 БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008 Съдържание на фина фракция, f 0.7% ≤3 за категория f3БДС EN 12620:2013 Съдържание на отмиваеми частици 0.8% ≤3 […]

Прочетете повече 

Фракция 4/ 8 мм

Фракция 4/8мм – за производство на бетон, филцови бетони, тротоарни плочки и изделия   Изпитвана характеристика, означение Резултат от изпитването Допустими стойности на резултата 1 2 3 Съдържание на продълговати и плоски зърна 0.2% от масата БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008 Съдържание на отмиваеми частици 0.2% от масата БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008 Специфична плътност на зърната:- Плътност на […]

Прочетете повече 

Фракция 4/ 22 мм

Фракция 4/ 22 мм – за производство на бетон   Изпитвана характеристика, означение Резултат от изпитването Допустими стойности на резултата 1 2 3 Категория за зърнометричен състав Gc90/15 БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008 Съдържание на продълговати и плоски зърна 1.9% от масата БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008 Съдържание на фина фракция, f 0.2% от масата ≤0.5 за категория f0.5БДС […]

Прочетете повече 

Фракция 11/ 22 мм

Фракция 11/ 22 мм – за производство на бетон   Изпитвана характеристика, означение Резултат от изпитването Допустими стойности на резултата 1 2 3 Категория за зърнометричен състав Gc90/15 БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008 Съдържание на продълговати и плоски зърна 0.9% от масата БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008 Съдържание на фина фракция, f 0.2% от масата ≤0.5 за категория f0.5БДС […]

Прочетете повече 

Фракция 22/ 120 мм

Фракция 22/ 120 мм – за настилки и подложки   Изпитвана характеристика, означение Резултат от изпитването Допустими стойности на резултата 1 2 3 Категория за зърнометричен състав Gc90/10 БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008 Съдържание на фина фракция, f 0.1% от масата ≤0.5 за категория f0.5БДС EN 12620:2013 Съдържание на бучки глина и други странични примеси 0.0% от […]

Прочетете повече 

Адрес:

Our Address:

Русе, Източна промишлена зона

Telephone: