Детска градина “ Снежанка“ е открита през 1976 г.. Сградата е специално построена за детско заведение, просторна, уютна, условията са благоприятни за възпитаването и отглеждането на подрастващите граждани на гр.Николаево.

Същата разполага с 6 / шест / занимални – спални, 2 / две / самостоятелни спални на групи детски ясли, физкултурен салон, кухненски блок и административен сектор.

На 07.07.1977 г. девет учителки, четири медицински сестри, двадесет души помощен персонал заедно с директора Стайка Рачева влизат за първи път в ОДЗ “ Снежанка“ , гр.Николаево.

През учебната 1977/ 1978 г. в детското заведение са приети 140 деца от различни възрасти, разпределени в 2 групи детски ясли, 4 групи детска градина.

През 2016 г. с Решение на Общински съвет гр.Николаево се извърши оптимизиране на мрежата на детските градини, чрез преобразуване и сливане към ДГ “ Снежанка“- филиали ДГ “ Зорница“, с.Нова махала; ДГ “ Кокиче“ , с.Едрево и ДГ “ Еделвайс“ , с.Елхово.

Тук за децата се грижат квалифицирани педагози – осемнадесет, с образователно – квалификационна  степен магистър – 9, с образователна – квалификационна степен бакалавър – 4 , с образователно – квалификационна степен професионален бакалавър – 5.

Професионално квалификационна структура – с ПКС II – 2; с ПКС IV – 1; ПКС V – 9 педагогически специалисти.

Предучилищното образование в ДГ “ Снежанка“ се осъществява при осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.

 

ГРУПИ:








Детска група " Мечо Пух" - филиал " Зорница", с.Нова махала

Адрес:

Our Address:

Николаево, ул. Оборище 28

Telephone: