Геокад 93 е фирма, създадена през 1993 година. Неин собственик е инж. Златан Златанов.

В началото фирмата се занимава основно с възстановяване на земите на собствениците.

До 1995 година са изработени планове за земеразделяне в 6 села в област Търговище.

След това фирмата започва да работи основно с архитектурни бюра и строителни фирми, като извършва заснемане на парцели с цел проектиране, проекти за вертикално планиране, трасиране на парцели и сгради и други. От 2004 година до днес, е изработила над 29 000 подобни обекта.

По договори със Столична община фирмата е изработила и продължава да изработва нивелетни проекти на голям брой регулационни планове на територията на гр. София.

По този начин фирмата се утвърждава като една от водещите геодезически фирми на територията на столицата.

След 2001 година с влизане в сила на Закон за кадастъра и имотния регистър, Геокад 93 се включва активно в процеса на създаване на кадастрални карти и регистри.

Към настоящия момент фирмата е изработила Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Дупница, гр. Димитровград, част от гр. Перник, част от община Марица и район Овча купел – гр. София. Извършено е оцифряване на гр. Бургас, създадени са специализирани карти за устройствено планиране на част от гр. Плевен, част от кв. Горна баня и Суходол.

От 2004 година към Геокад 93 е създаден фотограметричен отдел, оборудван с 3 фотограметрични станции, базирани на системата Photomod, както и с фотограметричен скенер Delta Scan 470.

При нас работят 40 инженери геодезисти и 20 технически сътрудници. Всички служители във фирмата са висококвалифицирани, което е предпоставка, изработените проекти да са с най-високо качество.

Предлагани услуги:

 

 • Изработване на проекти за изменение на кадастрални карти;
 • Трасиране на имотни граници;
 • Делби на поземлени имоти;
 • Трасиране на сгради;
 • Заснемане на изградени сгради, подземни комуникации и издаване на Удостоверение по чл. 52., ал. 4 от ЗКИР;
 • Изработване на Подробни устройствени планове (ПЗ, ПР, ПРЗ);
 • Изработване на топографски планове;
 • Изработване на проекти за вертикално планиране;
 • Изработване на нивелетни проекти;
 • Заснемане на фасади и изработване на 3-D модел на сгради;
 • Дигитализиране на картни материали;
 • Аеротриангулация;
 • Картиране на терен и ситуация от аерофото снимки;
 • Изработване на ортофото планове;
 • Сканиране на аероснимки от различни фотографски носители;
 • Определяне обема на изкопи и насипи;
 • Високоточно лазерно сканиране;
 • Локализиране на подземни проводи.

Адрес:

Our Address:

София, България, Ул. „Отец Паисий” 96