Арка Консулт ЕООД предлага пълна гама услуги в областта на строителния надзор, търпимост и узаконяване на незаконното строителство, оценка на съответствието на инвестиционните проекти, преустройство и смяна предназначение на сгради и технически паспорт на сгради и обследване на строежите.

Фирмата е оправомощена да извършва строителен надзор в проектирането и строителството, притежаваща свидетелство № СК – …… г., издадено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Арка Консулт ЕООД  е лицензирана да изготвя оценка на съответствието на проектната документация и упражняване на строителен надзор – Удостоверение № РК ……., издаден от Дирекция национален строителен контрол със срок на валидност на лиценза 28.08.2019г. за всички видове и категории строежи. Подписването на договор с фирма за строителен надзор е задължително при строителството на сгради от първа до четвърта категория, а за сградите от пета категория не е задължително, но е препоръчително. Предимствата за клиентите със сгради 5-та, които имат договор със строителен надзор сме описали в раздела надзор в строителството.

Строителен надзор и други услуги свързани със строителството

Арка Консулт ЕООД е оправомощена да извършва Независим строителен надзор в строителството, притежаваща свидетелство № СК –…….., прелицензирана № …г. издадено от Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

Строителният надзор е задължителен за всички строежи от първа до четвърта категория, а за сградите от пета категория не е задължителен, но наличието на консултант като нас значително улеснява строителството и гарантира безпроблемното въвеждане на сградата в експлоатация. (Повече информация за въвеждането в експлоатация на сградите от 5-та категория има в края на страницата или се свържете с нас на контакти) Задълженията на консултанта(строителния надзор) започват още преди започването на същинското строителство. Съгласно Чл. 157 от ЗУТ (2) Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво се извършва при влязло в сила разрешение за строеж и в присъствието на служители по чл. 223, ал. 2 и лицето, упражняващо строителен надзор за обекта или от техническия ръководител за строежите от пета категория. Както се вижда строежът не може да започне без лицензирана фирма за строителен надзор, която да изготвя и подписва актове и да завери заповедна книга.

Строителен надзор – услуги

Строителния надзор е задължителен участник в строителния процес, който гарантира качествено изпълнение и безпроблемно въвеждане на строежа в експлоатация. Той изготвя и подписва всички актове и протоколи по време на строителството до завършването му и изготвя окончателен доклад (Акт 16) за издаване Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

 

Технически паспорт на сгради и обследване на строежите

Процесът на строителството започва с предпроектно проучване, изготвяне на проектна документация, надзор в проектирането и последващото съгласуване на проектите със съответните контролни органи. Именно тук ние от “Петкова Консулт” ЕООД подпомагаме своите клиенти.

Оценката на съответствието на проекта е задължителен за всички строежи от първа до трета категория и е задължителна предпоставка за издаване на Разрешение за строеж ( съгл. чл.142, ал.1, 2, 4 и 5 от ЗУТ). Строителният надзор има специалисти по всички специалности, включително пожарна безопасност (ПАБ) и хигиена и опазване на здравето на хората (ХЕИ). Тези специалисти преглеждат представения проект и и с подписите си гарантират че проекта отговаря на нормативните изисквания. Нашите специалисти се събират, преглеждат проекта и при изготвянето на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти дават своите становища по всички необходими специалности, включително по части пожарна безопасност и хигиена, с което се избягва необходимостта от съгласуване на проектите от ХЕИ и ПАБ. Нашите специалисти проверяват количеството и качеството на представената проектна документация и с подписват и подпечатват проектите с което гарантират че проектът отговаря на техническите и нормативни изисквания. Фирмата изготвя Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, който се входира в общината заедно със проектите по всички специалности и Главният архитект е задължен да издаде Разрешение за строеж в двуседмичен срок.

За строежите от четвърта и пета категория Оценката за съответствието на проекта от строителен надзор не е задължителна. Възможно е проектът да бъде входиран в съответната община и да се чака свикването на експертен съвет, който да разгледа и одобри внесената проектна документация. Такива експертни съвети се свикват сравнително рядко и при наличие на забележки се налага дадения проект да се коригира и разгледа на няколко последователни експертни съвета. Така съгласуването на проекта и издаването на разрешение за строеж може да отнеме няколко месеца. При представяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти за строежите от четвърта и пета категория Главния архитект на общината е задължен да одобри проектите и да издаде Разрешение за строеж в двуседмичен срок. Оценката на съответствието спестява на инвеститора много време и нерви, гарантира издаването на Разрешение за строеж и може да ускори началото на строителството с месеци.

 

Когато Арка консулт ЕООД извършва оценка на съответствието на инвестиционните проекти нашите специалисти следят относно:

•законността на заварените строежи в имота;

•законосъобразността на издадената скица (виза за проектиране) с указан начин на застрояване, издадена в съответствие с влязъл в сила подробен градоустройствен план ;

•съгласуваността на пред проектни проучвания или идеен проект;

•спазването на изискванията на действащите нормативни актове за проучване и проектиране и БДС и Еврокодовете, към момента на изработване на проекта ;

•Пълнота и структурно съответствие на инженерните и други изчисления съобразно нормативните изисквания, а когато изчисленията са извършени с помощта на софтуерен продукт – пълни входно-изходни данни, както и данни за фирмата изработила лицензирания софтуерен продукт

•спазване на изисквания за безопасност на проекта, които включват: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, опазване на околната среда, топлосъхранение и икономия на енергия, безопасност на труда по време на строителството чрез работен проект за изпълнение на строителството;

•съгласуваността на проекта с всички специализирани контролни органи и експлоатационни предприятия в зависимост от вида на строежа ;

•съгласуваността между отделните части на проекта ;

•проверка на правилно проектиране на инсталации и инженерни системи ;

•проверка на пълнота на проектната документация;

•проверка на издадените предварителни договори за присъединяване от експлоатационните дружества

При желание от страна на клиентите екипът на Арка Консулт ЕООД може да извърши и следните други услуги:

1. Съгласуваме проектната документация с експлоатационните дружества като подпомагаме своите клиенти при сключване на договори със съответните експлоатационни дружества:

•„ЧЕЗ разпределение България” АД;

•„Софийска вода” АД;

•Топлофикация София ЕАД;

•газоразпределителни дружества;

2. Съгласуваме проектната документация с контролни органи като ги подпомагаме при издаване на указания за проектиране и консултираме целия процес на одобрение на проектите

. •Общините

•РИОКОЗ (Бивше ХЕИ)

•РИОСВ (околна среда)

•Пожарна и Аварийна Безопасност (ПАБ)

•Българска агенция по Безопастност на храните

•Зелени системи

•Улично осветление

•БТК

Адрес:

Our Address:

София, бул. България 58, вх. А, ап. 11