Лъчезар Попов е завършил Софийския университет, юридический факультет с магистърска степен по право през 1978 г. Работи като главен специалист, главен юрисконсулт и началник “Правен отдел” в редица правителствени организации и институции до 1990 г., когато започна личната си практика.

Той основава на върховенството на закона институт през 1995 г., организация с нестопанска цел, което обединява професионален юрист от всички краища на страната , които са страстни за правата на човека , справедливостта, а и интеграция на морала и етиката в практиката на закона . През 1998 г., г-н Попов успешно завършва следдипломна квалификация по правата на човека в датския “Центъра за правата на човека.” През 2001 г. той става президент и главен изпълнителен директор на “адвокати Европа.”

Г-н Попов има богат опит в областта на наказателното, гражданското и административното право. Той успешно се практикува в България и в Европейския съд по правата на човека. Той е добре познат и уважаван в международната правна общност.

Г-н Попов винаги е бил страстен за да помагат на хората и сервиране справедливост и той очаква с нетърпение да ви помага за решаване на вашите правни проблеми.

Адвокат Лъчезар Попов – правна кантора в град София, има дългогодишен опит в областта на:

 • Авторско право, интелектуална собственост и процес;
 • Трудово право и процес;
 • Семейно и наследствено право и процес;
 • Вещно право и процес;
 • Облигационно правои процес;
 • Наказателно право, процес и изпълнение на наказанията;
 • Търговско право и проце;
 • Административно право и процес;
 • Регистриране на организации с нестопанска цел.;
 • Ликвидация на нестопански организации, фирми и юридически лица;
 • Правни услуги за издаване на визи и разрешителни за стопанска и нестопанска дейности;
 • Съдействие при извънсъдебно и съдебно решаване на спорове.
 • Човешки права.
 • Доверено представителство на чужденци и чуждестранни фирми.
 • Съдебни дела за непозволено увреждане.
 • Подготовка на документи за нотариални заверки.
 • Успешно водене на дела в Българските съдилища и Международния съд в Страсбург- Франция.

Кантората има юрически партньори в по-големите градове на страната, Европа, шестте континента като е препоръчана от редица Европейски посолства както и от Посолството на САЩ в България.

НОВИНИ:

 

 

Latchezar Popov graduated from Sofia University Faculty of Law with a Masters of Law Degree in 1978. He worked as a Chief Specialist, General Counsel, and the Head of the Legal Department in several state organizations and institutes until 1990 when he started his private practice.

He founded the Rule of Law Institute in 1995, a non-profit organization that unites legal professional from all over the country who are passionate about human rights, justice, and integration of morals and ethics in practice of law. In 1998, Mr. Popov successfully completed the Human Rights Course at the Danish Center for Human Rights. In 2001 he became the President and CEO of Advocates Europe.

Mr. Popov has extensive experience in criminal, civil, and administrative law. He successfully practices in Bulgaria and in the European Court of Human Rights. He is well-known and respected in the international legal community.

Mr. Popov is passionate about helping people and businesses and serving justice and is looking forward to helping you resolve your legal problems.

Latchezar Popov has an extensive experience in:

 1. Intellectual property and Trademark law;
 2. Employment law;
 3. Family law;
 4. Wills and Trusts;
 5. Property Law;
 6. Contracts and Sales;
 7. Criminal Law;
 8. Administrative Law;
 9. Registration of non-profit organizations;
 10. Liquidation of non-profit organizations, companies and entities;
 11. Legal services for immigration including visas and permits for commercial and non-profit activities;
 12. Assistance in court and judicial settlement of disputes
 13. Human rights;
 14. Representation of foreigners and foreign companies;
 15. Tort law;
 16. Preparation of documents for authentication;
 17. Successful litigation in Bulgarian and International Courts.

 

Mr. Popov has legal partners in major cities of the country and in six continents of the world. He is recommended by a number of European embassies and the US Embassy in Bulgaria.

 

NEWS:

 

Лучезар Попов окончил юридический факультет Софийского университета с дипломом магистра юридических наук в 1978 г. Он работал в качестве главного специалиста, главного юрисконсульта и начальника юридического отдела в ряде государственных организаций и учреждений до 1990 года, потом открыл свою частную практику.

Он основал Института правовых принципов в 1995 году, некоммерческую организацую, объединяющую профессиональных юристов со всей страны, которые верят в права человека, справедливость и интеграцию моральных и этических принципов в юридическую практику. В 1998 году г-н Попов успешно завершил курс по правам человека в Датском центре по правам человека. В 2001 году он стал президентом и главным исполнительным директором Адвокатов Европы.

Г-н Попов имеет обширный опыт в области уголовного, гражданского и административного права. Он успешно занимается юридической практикой в Болгарии и в Европейском суде по правам человека. Он хорошо известен и уважаем в международном юридическом сообществе.

Г-н Попов всегда борется за справедливость и любит помогать людям и организациям. Он готов сделать все что в его силах помочь вам решить ваши правовые проблемы.

 

Адвокат Лучезар Попов имеет обширный опыт в различных сферах:

 1. Авторское право и интеллектуальная собственность;
 2. Трудовое право;
 3. Семейное право и завещания;
 4. Право собственности;
 5. Договорное право;
 6. Уголовное право;
 7. Коммерческое право;
 8. Административное право;
 9. Регистрация некоммерческих организаций;
 10. Ликвидация компаний и организаций;
 11. Визовые услуги;
 12. Помощь в суде и судебном урегулировании споров;
 13. Права человека;
 14. Юридические услуги для иностранных граждан и иностранных компаний.
 15. Иски деликта;
 16. Проверки подлинности документов;
 17. Успешная судебная практика в болгарском и Международном судах.

У фирмы есть юридические партнеры в крупных городах страны и мира, она рекомендована многими европейскими посольствами и посольством США в Болгарии

 

Адрес:

Our Address:

София ул. „Петър Парчевич“ №44, ет. 5

Telephone: